در راستای صيانت از مالكيت فكری و رعايت حقوق مادی پژوهشگران، ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و پايبندی به آن در جامعه علمی، جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی كشور و حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی توليدات علمی داپارتمان ها و مراكز مطالعاتی دانشگاه، كميته تخلفات پژوهشی در تاريخ 31 شهريورماه 1397 با دستور رياست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی تاسیس شد. همچنین در راستای اطلاع رسانی مطلوب و به روز برنامه‌ريزی ها و سياست گذاری های مربوط به سلامت پژوهش و نحوه پيشگيری از بروز تخلفات پژوهشی، صورتجلسات كميته تخلفات پژوهشی، دستورالعمل‌ها و آيين نامه های مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصاديق تخلفات پژوهشی، اطلاعات مربوطه توسط دبيرخانه كميته تخلفات پژوهشی در اين بخش گزارش می گردد.