دانشگاه مفيد افزون بر نگاه به آموزش و پژوهش به‌عنوان ركن بنیادین دانشجويان، خواستار ایجاد بهترین سطح از زندگی دانشجویی در دانشگاه و محيطی شاداب و بانشاط برای دانشجويان است و ازاین‌روی برای رفاه حال دانشجويان آقا و خانم ايرانی و غير ايرانی و شتاب در خدمات‌دهی، امكانات فراوان و گوناگونی را فراهم کرده و در دسترس آنان قرار داده است؛ چراکه حرکت درست در این مسیر، وظايف اجتماعی دانشگاه‌ها را كه همانا انسان‌سازی و ارتقاء شخصیت و روابط اجتماعی دانشجويان است، تحقق می‌بخشد؛ ازاین‌روی دفتر مدیریت خدمات دانشجویی با نظارت معاونت دانشجویی و فرهنگی تأسیس شده است و وظیفه دستیابی به این اهداف را بر عهده دارد.
وظایف
1- برنامه ریزی و انجام امور رفاهی دانشجویی از قبیل: وام، بیمه دانشجویی، تكثير، تغذیه و سلف سرویس؛
2- محاسبه و نظارت بر پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی انجام‌شده در واحدهای مختلف دانشگاه و انطباق آن با آیین نامه استفاده از خدمات دانشجویان دانشگاه؛
3- برنامه ریزی و نظارت بر تأمین تغذیه مناسب برای دانشجویان از طریق نظارت بر خريد و انبارداری مواد غذایی، رعایت اصول بهداشتی، تعيين نوع غذا و نظارت بر نحوه و آمار پخت و غذا و پیگیری امور مربوط به دریافت سهمیه ارزاق دانشجویی از صندوق رفاه؛
4- نگهداری آمار تجهیزات، اموال و اطلاعات عملكردی خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس؛
5- جذب اعتبارات و كمك های مردمی از مؤسسات و افراد خیّر برای ارائه خدمات و تسهیلات به دانشجویان و ارائه كمك به دانشجویان بی بضاعت در چارچوب سیاست های دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و انجام امور مربوط به دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی؛
6- انجام خدمات فنی مورد نیاز مراجعين از قبیل: تكثیر، چاپ، اسكن، تکثیر سی دی و ... با نرخ مصوب دانشگاه و عرضه و فروش كتاب های انتشارات دانشگاه و سایر كتاب های مورد نیاز اساتید و دانشجویان؛
7- اداره خوابگاه‌ها و ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان، تعمیر و نگهداری خوابگاه ها و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و پیش بینی نیازهای خوابگاهی دانشگاه و رسیدگی به مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛

زکریا مهتری

کارشناس

02532130213