دانشگاه مفيد افزون بر نگاه به آموزش و پژوهش به‌عنوان ركن بنیادین فعّالیت دانشجويان، خواستار ایجاد بهترین سطح از زندگی دانشجویی در دانشگاه و محيطی شاداب و بانشاط برای دانشجويان است و ازاین‌روی برای رفاه حال دانشجويان آقا و خانم ايرانی و غير ايرانی و شتاب در خدمات‌دهی، امكانات فراوان و گوناگونی را فراهم کرده و در دسترس آنان قرار داده است؛ چراکه حرکت درست در این مسیر، وظايف اجتماعی دانشگاه‌ها را كه همانا انسان‌سازی و ارتقاء شخصیت و روابط اجتماعی دانشجويان است، تحقق می‌بخشد؛ ازاین‌روی دفتر مدیریت خدمات دانشجویی با نظارت معاونت دانشجویی و فرهنگی تأسیس شده است و وظیفۀ دستیابی به این اهداف را بر عهده دارد.

وظایف:


۱- برنامه‌ریزی و انجام امور رفاهی دانشجویی از قبیل: وام، بیمۀ دانشجویی، راه‌اندازی و کنترل واحد تكثير، تغذیه و سلف سرویس؛
۲- محاسبه و نظارت بر پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی انجام‌شده در واحدهای مختلف دانشگاه و انطباق آن با آیین‌نامه استفاده از خدمات دانشجویان دانشگاه مفید؛
۳- برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین تغذیۀ مناسب برای دانشجویان از طریق نظارت بر خريد و انبارداری مواد غذایی، رعایت اصول بهداشتی، تعيين نوع غذا و نظارت بر نحوه و آمار پخت غذا و پیگیری امور مربوط به دریافت سهمیۀ ارزاق دانشجویی از صندوق رفاه؛
۴- نگهداری آمار تجهیزات، اموال و اطلاعات عملكردی خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس؛
۵- جذب اعتبارات و كمك های مردمی از مؤسسات و افراد خیّر برای ارائۀ خدمات و تسهیلات به دانشجویان و ارائۀ كمك به دانشجویان بی‌بضاعت در چهارچوب سیاست‌های دانشگاه با رعایت ضوابط و مقرّرات دانشگاه و انجام امور مربوط به دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی؛
۶- انجام خدمات فنی مورد نیاز مراجعين از قبیل: تكثیر، چاپ، اسكن و ... با نرخ مصوّب دانشگاه و عرضه و فروش كتاب‌های انتشارات دانشگاه و سایر كتاب‌های مورد نیاز اساتید و دانشجویان؛
۷- ادارۀ خوابگاه‌ها و ارائۀ خدمات خوابگاهی به دانشجویان، تعمیر و نگهداری خوابگاه ها و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و پیش‌بینی نیازهای خوابگاهی دانشگاه و رسیدگی به مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛