مرتضی محمدی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۰- تاکنون)دکتر مرتضی محمدی (متولد ۱۳۴۷، بابل) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق»، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۸۹) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و تا دوره خارج فقه و اصول را طی کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


بشير ۷۹ و ۸۰ (اطلاع رسانی مؤسسات پژوهشی قم) ، معاونت پژوهشی حوزه علميه قم، ۱۳۷۹، مسئول تحقيقات بشير ۷۹، در يك جلد رقعی و بشير ۸۰ در ۲ جلد رحلی (۱۵۰۰ صفحه).
اصل آزادی قراردادی و محدوديتها در حقوق اسلام و اروپا، دانشگاه تهران – پرديس قم، ۱۳۸۸، گردآوری و تدوين مجموعه مقالات همايش به صورت كتاب در حال چاپ است.
انعقاد قراردادهای الكترونيكی: مطالعه تطبيقی، دانشگاه مفيد، ۱۳۹۳، انتشارات دانشگاه مفيد.

‌مقالات


طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی فقهی و حقوقی تبصره ۶ ماده اصلاحی مربوط به طلاق مجمع تشخيص مصلحت، اجرت المثل و نحله)، ۱۳۸۳ نامه مفيد، ش ۴۳، علمی - پژوهشی.

ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران وفرانسه، ۱۳۸۱، مجله نامه مفيد، ش ۲۹، علمی - پژوهشی.

تمكين، قدرت زنان يا خشونت مردان، ۱۳۸۳، فصلنامه كتاب زنان، ش۲۳، علمی - مروری.

حقوق و تكاليف زوجين در حقوق اسلام (رياست شوهر و استقلال مالی زن)، ۱۳۸۰، مجله رواق انديشه، ش۳، علمی - مروری.

ازدواج، نفقه و تمكين، ۱۳۸۳، فصلنامه كتاب زنان، ش۲۵، علمی - مروری.

درآمدی برقراردادهای بین المللی، ۱۳۸۴، فصلنامه حوزه و دانشگاه، علمی - مروری.

انعقاد قرارداد توسط سامانه هوشمند، ۱۳۸۹، نامه حقوقی مفيد، علمی و پژوهشی.

جنبه های حقوقی و اقتصادی عقد استصناع، ۱۳۹۲، فصلنامه اقتصادی پ‍‍ژوهشگاه فرهنگ و انديشه، علمی - پژوهشی.


طرح های پژوهشی


نظام حقوقی اسلام، دانشگاه مفيد، ۱۳۹۱ مجری طرح (در دست انجام)

تدريس در دانشگاه مفيد از سال ۱۳۸۳ تا كنون؛

تدريس در دانشگاه قم ۱۳۸۹؛

تدريس در مركز تخصصی قضا ۱۳۸۸؛

تدريس در حوزه علميه فيضيه مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۶؛

تدريس در دانشگاه تهران – پرديس فارابي. از سال ۱۳۹۰؛

تدريس در مركزآموزش قضات قم؛

تدريس در مركز فقه و قضا حوزه علميه قم ۱۳۹۴.

كارشناس پژوهشی دانشگاه مفيد از مهرماه ۸۲؛

پژوهشگر دانشگاه مفيد ۱۳۸۲؛

عضو كميته تخصصی جشنواره بين المللی انتخاب كتاب برتر «حقوق بشر در اسلام» / ۱۳۸۲-۱۳۸۱؛

دبير تحريريه و عضو كميته علمی مجله رواق انديشه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ِ

عضو كميته تخصصی مجله نامه مفيد ۱۳۸۴-۱۳۸۵ِ

عضو شورای سردبيری مجله انديشه تقريب ۱۳۸۷ تا كنون؛

دبير ويژه حقوق فصلنامه حوزه و دانشگاه ؛

مسئول تحقيقات مؤسسه پژوهشی رأی پرداز/ ۱۳۸۰- ۱۳۷۷؛

مدير حوزه رياست دانشگاه مفيد، ۱۳۸۵-۱۳۹۱؛

دبير كميته تحصيلات تكميلی گروه حقوق ۱۳۹۱-۱۳۹۲؛

معاون آموزشی دانشگاه مفید ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹؛

قائم مقام رییس دانشگاه مفید از ۱۳۹۹ تا کنون.

بین المللی


حقوق كودك و كار كودك، دانشگاه خاورميانه تركيه، ۱۳۸۶.

سرمايه گذاری خارجی از منظر حقوق ايران، تاجيكستان، ۱۳۹۰.

“Contract Law: Protection of the Weak Party Italy: Turin-2013-presentation

The Implementation of Islamic Law in the Field of Commercial Law- Malaysia-2013- presentation

Application of Islamic Law in Commercial Law France: Paris 2014 - presentation

داخلی


ارائه مقاله: حق سكنی زوجه متوفی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاری امور زنان رياست جمهوری، ۱۳۸۸.

چالش‌های فقهی و حقوقی حقوق تجارت و راهکارهای آن
مسایل نو در حوزه حقوق تجارت بین الملل

فقه و حقوق بین الملل خصوصی
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه