سید مسعود موسوی اردبیلی

دپارتمان فلسفه (۱۳۷۸ - تاکنون)دكتر سيدمسعود موسوی اردبيلی (متولد ۱۳۴۶، اردبیل) استادیار دپارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را در دانشگاه علم و صنعت (۱۳۷۰)، کارشناسی ارشد «فلسفه علم» را در دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۸) و دکتری «فلسفه» را در دانشگاه اتاوا - كانادا (۱۳۹۱) گذرانده‌اند.

ارتباط

مقالاتموسوی کریمی، سیدمسعود. «سربستگی حقوق بشر»، حقوق بشر ۱۵، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۹): ۱-۱۳.
https://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.118025.1181

موسوی کریمی، سیدمسعود. «نخستین گام در شناخت حقوق بشر»، حقوق بشر ۱۳، شماره ۱ (خرداد ۱۳۹۷): ۳-۳۴. https://dx.doi.org/10.22096/hr.2018.32209

موسوی کریمی، سیدمسعود. «باور دینی و شناخت افلاطونی»، هستی و شناخت۲، شماره ۱ (شهریور ۱۳۹۴): ۲۱-۳۶. https://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26265

موسوی کریمی، سیدمسعود. «زمان چیست؟»، نامه مفید ۶، شماره ۳، (پائیز ۱۳۹۷): ۱۶۳-۱۹۶.

موسوی کریمی، سیدمسعود. «شکاکیت دینی و آموزه‌های دکارتی»، دین و دنیای معاصر۶، شماره ۱، (مرداد ۱۳۹۸): ۴۱-۶۰.

موسوی اردبیلی، سیدمسعود. «تأملاتی فلسفی در باب حق و عدالت در حقوق»، همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی؛ تجربه ایران و روسیه»، دانشگاه مفید، پائیز ۱۳۹۷.

موسوی اردبیلی، سیدمسعود. «همزیستی ادیان و موانع نظری آن»، همایش بین‌المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت‌آمیز، دانشگاه مفید، پائیز ۱۳۹۶.

Mousavi Karimi, Seyed Masoud. «Universality of Human Rights Revisited», International Symposium Celebrating (The 70th Anniversary (۱۹۴۸-۲۰۱۸) of the: The Achievements of Charles Malik), Notre Dame University-Louaize’s, December ۲۰۱۸.

Mousavi Karimi, Seyed Masoud, «Immutability and Flexibility of Cnstitution», VIII International Congress of Comprative Law (Comparative Law in Search of the Constitutional Ideal), Moscow University, December ۲۰۱۸.

Mousavi Karimi, Seyed Masoud, «Adopting Islam to a Western context», Third International Seminar on Religion, ISPI University, October ۲۰۱۱.

تدریس در کارشناسی:

تاریخ فلسفه ـ از بیکن تا هیوم
تاریخ فلسفه ـ کانت
فلسفه تحلیلی
فلسفه علم
متون فلسفی به زبان انگلیسی

تدریس در کارشناسی ارشد:

فلسفه رنه دکارت
فلسفه جان لاک
فلسفه گوتلوب فرگه
فلسفه تحلیلی
فلسفه حقوق بشر
سمینار حقوق بشر

تدریس در دکتری:

موضوعات انتخابی در فلسفه تحلیلی ـ معنا، ذات‌گرایی و مسأله هستی شناسی
موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
عقل در فلسفه یونان باستان و فلسفه عصر جدید
موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
شناخت فطری
سمت‌ها:

۱۳۹۵ تا کنون: رئیس دانشگاه مفید.
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳: قائم مقام رئیس دانشگاه مفید.
۱۳۸۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.
۱۳۷۶ تا کنون: عضو هیأت امنای دانشگاه مفید.
۱۳۶۹ تا كنون: دبير هيأت امنای دانشگاه مفيد.
۱۳۶۹تا۱۳۸۰: قائم مقام رئيس و معاون اجرائی دانشگاه مفید.

مدیریّت رویدادهای علمی:

رئیس پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۸.
رئیس چهارمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۶.
رئیس سوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: هویّت، تفاوت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۴.
رئیس دوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۲.
رئیس اوّلین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۰.

ویراستاری:

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶: سرویراستار مجلّه «هستی و شناخت»
۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹: سرویراستار مجلّه «حقوق بشر»
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸: سرویراستار مجلّه «نامه فلسفی»

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه