سید مسعود موسوی اردبیلی

دپارتمان فلسفه (۱۳۷۸ - تاکنون)دكتر سيدمسعود موسوی اردبيلی (متولد ۱۳۴۶، اردبیل) استادیار دپارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را در دانشگاه علم و صنعت (۱۳۷۰)، کارشناسی ارشد «فلسفه علم» را در دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۸) و دکتری «فلسفه» را در دانشگاه اتاوا - كانادا (۱۳۹۱) گذرانده‌اند.

ارتباط

مقالات


سربستگی حقوق بشر، دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر، شماره ۲۸، پائیز و زمستان ۱۳۹۸.

Universality of Human Rights Revisited, Presented in the International Symposium Celebrating «The 70th Anniversary (۱۹۴۸-۲۰۱۸) of the: The Achievements of Charles Malik», Notre Dame University-Louaize’s, December ۲۰۱۸

Immutability and Flexibility of Cnstitution, Presented in the VIII International Congress of Comprative Law «Comparative Law in Search of the Constitutional Ideal», Moscow, December ۲۰۱۸

تأملاتی فلسفی در باب حق و عدالت در حقوق، ارائه شده در همایش «حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی؛ تجربه ایران و روسیه»، دانشگاه مفید، پائیز ۱۳۹۷.

نخستین گام در شناخت حقوق بشر، مجله حقوق بشر، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

همزیستی ادیان و موانع نظری آن، ارائه شده در همایش بین‌المللی «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت‌آمیز»، دانشگاه مفید، پائیز ۱۳۹۶.

باور دینی و شناخت افلاطونی، مجله هستی و شناخت، جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

Adopting Islam to a Western context, Presented in the third International Seminar on Religion, ISPI, Treuto, Italy, October ۲۰۱۱

زمان چیست؟ ، مجله نامه مفید، شماره ۲۳، پائیز ۱۳۷۹.

تدریس در کارشناسی:

تاریخ فلسفه ـ از بیکن تا هیوم
تاریخ فلسفه ـ کانت
فلسفه تحلیلی
فلسفه علم
متون فلسفی به زبان انگلیسی

تدریس در کارشناسی ارشد:

فلسفه رنه دکارت
فلسفه جان لاک
فلسفه گوتلوب فرگه
فلسفه تحلیلی
فلسفه حقوق بشر
سمینار حقوق بشر

تدریس در دکتری:

موضوعات انتخابی در فلسفه تحلیلی ـ معنا، ذات‌گرایی و مسأله هستی شناسی
موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
عقل در فلسفه یونان باستان و فلسفه عصر جدید
موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
شناخت فطری
سمت‌ها:

۱۳۹۵ تا کنون: رئیس دانشگاه مفید.
۱۳۹۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات اسلامی مفید، کانادا.
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳: قائم مقام رئیس دانشگاه مفید.
۱۳۸۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.
۱۳۷۶ تا کنون: عضو هیأت امنای دانشگاه مفید.
۱۳۶۹ تا كنون: دبير هيأت امنای دانشگاه مفيد.
۱۳۶۹تا۱۳۸۰: قائم مقام رئيس و معاون اجرائی دانشگاه مفید.

مدیریّت رویدادهای علمی:

رئیس پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۸.
رئیس چهارمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۶.
رئیس سوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: هویّت، تفاوت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۴.
رئیس دوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۲.
رئیس اوّلین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۰.

ویراستاری:

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶: سرویراستار مجلّه «هستی و شناخت»
۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹: سرویراستار مجلّه «حقوق بشر»
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸: سرویراستار مجلّه «نامه فلسفی»

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه