سید مسعود موسوی اردبیلی

دپارتمان فلسفه (1378 - تاکنون)دكتر سيدمسعود موسوی اردبيلی (متولد 1346، اردبیل) استادیار دپارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را در دانشگاه علم و صنعت (1370)، کارشناسی ارشد «فلسفه علم» را در دانشگاه صنعتی شریف (1378) و دکتری «فلسفه» را در دانشگاه اتاوا - كانادا (1391) گذرانده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها‌مقالات


سربستگی «حقوق بشر»، مجله حقوق بشر، شماره 28، پائيز و زمستان 1398.

Universality of Human Rights Revisited, Presented in the International Symposium Celebrating “The 70th Anniversary (1948-2018) of the: The Achievements of Charles Malik”, Notre Dame University-Louaize’s, December 2018

Immutability and Flexibility of Cnstitution, Presented in the VIII International Congress of Comprative Law “Comparative Law in Search of the Constitutional Ideal”, Moscow, December 2018

تأملاتی فلسفی در باب حق و عدالت در حقوق، ارائه شده در همایش «حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی؛ تجربه ایران و روسیه»، دانشگاه مفيد، پائيز 1397.

نخستین گام در شناخت حقوق بشر، مجله حقوق بشر، شماره 25، بهار و تابستان 1397.

همزيستی اديان و موانع نظری آن، ارائه شده در همایش بین‌‌المللی «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت‌آمیز»، دانشگاه مفید، پائيز 1396.

باور دینی و شناخت افلاطونی، مجله هستی و شناخت، جلد 2، شماره 1،‌ بهار و تابستان 1394.

Adopting Islam to a Western context, Presented in the third International Seminar on Religion, ISPI, Treuto, Italy, October 2011

زمان چيست؟، مجله نامه مفيد، شماره 23، پائيز 1379.


‌طرح‌های پژوهشیتدریس در کارشناسی:

- تاریخ فلسفه ـ از بیکن تا هیوم
- تاریخ فلسفه ـ کانت
- فلسفه تحلیلی
- فلسفه علم
- متون فلسفی به زبان انگلیسی

تدریس در کارشناسی ارشد:

- فلسفه رنه دکارت
- فلسفه جان لاک
- فلسفه گوتلوب فرگه
- فلسفه تحلیلی
- فلسفه حقوق بشر
- سمینار حقوق بشر

در دکتری:

- موضوعات انتخابی در فلسفه تحلیلی ـ معنا، ذات‌گرایی و مسأله هستی شناسی
- موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
ـ عقل در فلسفه یونان باستان و فلسفه عصر جدید
- موضوعات انتخابی در فلسفه عصر جدید
ـ شناخت فطری
سمت‌ها:

- ۱۳۹۵ تا کنون: رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۹۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات اسلامی مفید، کانادا.
- ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳: قائم مقام رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۸۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.
- 1376 تا کنون: عضو هیأت امنای دانشگاه مفید.
- 1369 تا كنون: دبير هيأت امنای دانشگاه مفيد.
- ۱۳۶۹تا۱۳۸۰: قائم مقام رئيس و معاون اجرائی دانشگاه مفید.

مدیریّت رویدادهای علمی:

- رئیس پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۸.
- رئیس چهارمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۶.
- رئیس سوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: هویّت، تفاوت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۴.
- رئیس دوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۲.
- رئیس اوّلین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۰.

ویراستاری:

- 1388 تا 1396: سرویراستار مجلّه «هستی و شناخت»
- 1385 تا 1389: سرویراستار مجلّه «حقوق بشر»
- 1384 تا 1388: سرویراستار مجلّه «نامه فلسفی»

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها