اهداف تأسیس این اداره عبارت‌اند از: مشارکت در تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشگاه؛ گردآوری آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های پژوهشی؛ گردآوری و ارزیابی گزارش‌ها؛ تحلیل فعالیت‌ها و امور پژوهشی؛ انجام امور مالی و بودجه‌ریزی حوزه پژوهشی؛‌ فراهم نمودن زمینه‌های پژوهشی و همکاری در برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها.

وظایف


1- تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاست های پژوهشی مصوب؛
2- بررسی پیشنهادات دپارتمان ها در زمینه امور تحقیقاتی و پژوهشی و تعیین اولویت اجرای هریک از آنها با توجه به امکانات موجود؛
3- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در دپارتمان های واحد؛
4- برقراری ارتباط با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آن ها در امور پژوهشی؛
5- اعزام اعضاء‌ هیأت علمی به کنفرانس های علمی؛
6- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی؛
7- همکاری در برگزاری همایش ها و کنفرانس هاس داخلی و بین المللی.