معرفی


با توجه به جایگاه و اهمیت رفاه دانشجویان، مباحث فرهنگی در دانشگاه، لزوم مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه و نیز مدیریت فعالیت‌های آنان، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید در سال 1386 تأسیس شد. این معاونت دارای واحدهای گوناگونی است؛ ازجمله: مدیریت امور فرهنگی، مدیریت خدمات دانشجويی، دفتر بورس و جذب دانشجو، دفتر سمعی و بصری، نشریه‌های دانشجویی و ... که خدمات گوناگونی را در عرصه‌های مختلف به دانشجویان ارائه می‌نماید؛ همچنين اين معاونت برای ساماندهی فعالیت‌های علمی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی را تأسیس کرده است که بر پایۀ ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز اسناد بالادستی دانشگاه مفيد به فعاليت می‌پردازند.

وظایف


1- برنامه ريزی برای جذب دانشجويان و طلاب توانا و علاقه مند برای تحصیل در دانشگاه مفید؛
2- برنامه ريزی برای جذب دانشجويان خارجی؛
3- ترويج دروس دانشگاهی در ميان طلاب حوزه‌های علميه و ترويج دروس حوزوی در ميان دانشجويان دانشگاه از طريق برگزاری كلاس‌های مربوط؛
4- برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب خدمات‌رسانی به دانشجویان از قبیل: وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، تربیت‌بدنی، مشاوره، ایاب و ذهاب و غیره؛
5- ایجاد بسترهای مناسب کار دانشجویی در مجموعه دانشگاه و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن انجام کار و پرداخت‌های مربوط؛
6- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی؛
7- تدوین برنامه کوتاه‌ مدت و بلند مدت جهت رشد دانشجویان در جنبه‌های ارزش‌های اسلامی - ایرانی و اجتماعی و ارائه به شورای دانشجویی و فرهنگی؛
8- تهیه برنامه‌ها جهت مشارکت جمعی دانشجویان در ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه؛
9- برآورد نرخ هزینه‌ خدمات دانشجویی با رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط مصوب و ارایه به شورای دانشجویی و فرهنگی؛
10- نظارت بر فعالیت‌های علمی - فرهنگی دانشجویان و هدایت و حمایت از انجمن‌ها و کانون های دانشجویی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
11- انجام امور مربوط به کمیسیون‌ها و کمیته‌های دانشجویی.

معاون دانشجویی و فرهنگی

دكتر محمد خیری

استاديار دپارتمان فلسفه


اسماعیل امجدی

مسئول دفتر

02532130204