پژوهش از مهم‌ترین ارکان توسعه هر جامعه است و در دوران کنونی، دانشگاه‌ها عهده‌دار انجام این مسئولیت‌اند. دانشگاه مفید، بنیانی برای اجرای این مسئولیت و گستره‌ای برای تلفیق علوم و اندیشه‌های حوزوی و دانشگاهی و تولید دانش در علوم انسانی است. فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مفید از فروردین سال ۱۳۷۵ با عنوان دفتر برنامه‌ریزی و خدمات پژوهشی آغاز شده و از تاریخ 1376/1/1 به‌عنوان معاونت پژوهشی استمرار یافته است. معاونت پژوهشی از ترکیب ستاد و صف تشکیل شده است که حوزۀ ستادی معاونت به‌وسیلۀ معاون پژوهشی اداره می‌گردد. این حوزه دارای سه بخش دفتر امور پژوهشی، کتابخانه و مرکز اسناد و همچنین سازمان انتشارات است.

وظایف:


1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی دانشگاه، مطابق با ضوابط، مقرّرات و آیین‌نامه‌های مربوطه؛
2- تهيۀ اهداف، اولویت‌های پژوهشی، سیاست‌ها و برنامه‌های کلی پژوهشی و ارائۀ آنها به شورای پژوهشی دانشگاه؛
3- نظارت مستقیم بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و اعمال مقرّرات مرتبط در این خصوص؛
4- فراهم‌آوردن زمينۀ همكاری مراكز مطالعاتی و بخش‌های پژوهشی دانشگاه با ساير مراكز پژوهشی داخلی و خارجی؛
5- تأیید و نظارت بر كليه قراردادهای پژوهشی دانشگاه با ساير افراد و مؤسسات و نظارت بر رعایت ضوابط دانشگاه در اجرای مفاد قراردادهای پژوهشی و ارائۀ گزارش به شورای پژوهشی و رئیس دانشگاه؛
6- گسترش و تقويت فرهنگ پژوهش در مجموعۀ دانشگاه به‌ویژه از طریق پیشنهاد تدابیر مؤثر جهت ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه به فعالیت‌های پژوهشی؛
7- اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور هدایت پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و ساير توليدات پژوهشی دانشگاه در جهت اهداف دانشگاه؛
8- ارزيابی عملكرد پژوهشی سالانۀ دانشگاه با به‌کارگیری ابزار و تجهیزات به‌روز و کارآمد جهت ارائه به رئيس دانشگاه؛
9- پیشنهادِ ایجاد، توسعه، ادغام و یا انحلال مراکز مطالعاتی به شورای پژوهشی؛
10- انجام اموری كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه به عهدۀ معاون پژوهشی گذاشته شده است و سایر امور محول از سوی رئیس دانشگاه.

سید مصطفی میرمحمدی

معاون پژوهشی


مهدی پاشازاده

مسئول دفتر

02532130229