براساس شیوه نامه فعالیت‌های پژوهشی، علایق پژوهشی اعضای هیات علمی دپارتمان‌های مختلف دانشگاه براساس جامعیت و گستردگی برنامه، مشخص و معین بودن برنامه، عمق و ارزش آکادمیک برنامه و تناسب آن با اهداف پژوهشی دانشگاه تنظیم شده است تا ضمن انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی، محتوای پایان نامه و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در چارچوب علایق وبرنامه جامع پژوهشی اعضای هیئت علمی تعریف شود.

 

 فهرست علایق پژوهشی اعضای هیات علمی به تفکیک دپارتمان: