وظایف:


1- تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی رئیس دانشگاه و پیگیری دستورات و ابلاغات وی؛
2- هدايت و نظارت بر فعاليت‌های ادارات و واحدهای تابعۀ دفتر رياست؛
3- تدوین پیش‌نویسِ نامه‌ها و خلاصه نمودن گزارش‌های اداری رسیده جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
4- پيگيری اجرای مصوّبات هیأت رئيسه و شورای دانشگاه و ساير جلسات برگزار شدۀ حوزۀ رياست؛
5- انجام اموری كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه بر عهدۀ مدیرکل حوزۀ ریاست گذاشته ‌شده‌است یا رئیس دانشگاه بر عهدۀ وی می‌گذارد.

واحدهای تابعه:


- ادارۀ روابط عمومی و امور بین‌الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- ادارۀ انتظامات
- ادارۀ حراست
- ادارۀ حقوقی
- ادارۀ کارگزینی اساتید

هدایت یوسفی

مدیرکل حوزۀ ریاست

02532130351