اداره کل حوزه ریاست به عنوان ناظر و سامان بخش واحدهای زیر مجموعه این حوزه عمل می کند.

وظایف:


۱- تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی رئیس دانشگاه و پیگیری دستورات و ابلاغات وی؛
۲- هدايت و نظارت بر فعاليت‌های ادارات و واحدهای تابعۀ دفتر رياست؛
۳- تدوین پیش‌نویسِ نامه‌ها و خلاصه نمودن گزارش‌های اداری رسیده جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
۴- پيگيری اجرای مصوّبات هیأت رئيسه و شورای دانشگاه و ساير جلسات برگزار شدۀ حوزۀ رياست؛
۵- انجام اموری كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه بر عهدۀ مدیرکل حوزۀ ریاست گذاشته ‌شده‌است یا رئیس دانشگاه بر عهدۀ وی می‌گذارد.

واحدهای تابعه:


- ادارۀ روابط عمومی و امور بین‌الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- ادارۀ کارگزینی اساتید
- ادارۀ انتظامات
- ادارۀ حراست
- ادارۀ حقوقی

هدایت یوسفی

مدیرکل حوزۀ ریاست

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۵۱