ناصر الهی

دپارتمان اقتصاد (1376 - تاکنون)دکتر ناصر الهی (متولد 1340، کرمان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (1373)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» را در دانشگاه تهران (1375)، دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ امام صادق(ع) (1380) و فوق دکتری «بررسی اخلاق و اقتصاد» را در دانشگاه نوتردام ايالت اينديانا آمريكا (2008) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال 1358 تحصیل در حوزۀ علمیّه قم را آغاز و از سال 1369 تاکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها‌مقالات


Economic And Social Impacts Of Recognizing Criminal Liability Of Legal Entities In The Short-Term And Long-Term Horizons* Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management,2014

اثر اجرای سياست تعديل اقتصادی در بخش بهداشت و درمان بر رشد، دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی، 1393

ارزيابی ماندگاری تورم در ايران، فصلنامه برنامه و بودجه، 1393

برآورد عوامل موثر بر تقاضای خدمات بانكداری الكترونيك در ايران (بابت مانده گيری و انتقال وجه)، دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی، 1393

تحليل نظری وضعيت مطلوب تصاعدی بودن ماليات‏ های مستقيم و غير مستقيم با الهام از زکات و خمس، فصلنامه پ‍‍ژوهشنامه ماليات، 1393

مطالعه رابطه ميان آموزش به عنوان شاخصی از سرمايه انسانی و رشد اقتصادی ايران: رويکردی استانی، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی، 1393

Explaining the Role of Education in the Realization of Knowledge-Based Economy, Journal of Basic and applied scientific Research, 2013

هدف‌گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی با استفاده از کنترل بهینه و الگوریتم ژنتیک در برنامه چهارم توسعه، مجله تحقیقات اقتصادی، 1392

,Globalization: an Islamic Perspective Journal of Dialogue & Culture, 2012

بررسی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور بر اساس آموزه‏ های اسلامی، فصلنامه پ‍‍ژوهشنامه ماليات،1391

تاثیر مدیریت مکانیزه کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، مطالعات کمی در مدیریت، 1391

جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای (مطالعه موردی MENA)، نامه مفيد، 1384

تاثير جهاني شدن بر همگرايي درآمد سرانه كشورهاي اسلامي منطقه (MENA)، نامه مفيد، 1383 مقاله مشترك

مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ایران در قالب تشکیل سبد مدیریت درآمدهای نفتی، همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، 1392

Feasibility of Imposing Symmetry Constraint on Structural Vector Autoregression, 1st International , onference on Econometrics Method 2005

تاثیر حج ابراهیمی بر رفتار عاملان اقتصادی برای تامین توسعه‏ ی پایدار، حج و اقتصاد، 1391

نقش بنياد خانواده در الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت: رويكرد اخلاق فضيلت مدار، نقشه راه تدوين و طراحى الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت، 1391

تناظر اخلاق معيشت با عقلانيت اقتصادي، اخلاق در اقتصاد، 1387

The Islamic Piety and the Issue of Wealth Creation of Wealth Conference - University of Notre Dame, 2007

Globalization and the Feasibility Study of Regionalization in the Middle East and North Africa (MENA) Globalization and Economic Cooperation among Muslim Countries 2005

جهانشمولی تحولی مباني نظری حقوق بشر، 1384

بررسی خاتميت نبوت در روند جهانی شدن با نگرش ذاتی گرايانه و نوميناليستی، ويژه نامه همايش چالش های دينی و جهانی شدن، 1382

دانشگاه و صنعت بر روي خط گسل، سازمان سنجش آموزش كشور، ش2، 1381


‌طرح‌های پژوهشی


به روز رسانی بانك اطلاعات توسعه استان قم (دانشنامه توسعه منطقه ‏ای)، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، 1392

شناسایی و اولویت بندی راه کارهای کاهش قیمت تمام شده و بهبود مدیریت تولید در الیاف مصنوعی (الیاف پلی‌استر) – مطالعه موردی استان قم، سازمان صنعت، معدن و تجارت قم،1391

بررسی و ارزيابی شبكه بانكی در توسعه استان قم و راهكارهای تجهيز منابع مالی، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، 1384

نيازسنجی و اولويت بندی فعاليت های تحقيقاتی استان قم و امكان سنجي اجراي آنها، سازمان مديريت و برنامه ‏ريزی قم، 1382

سياست ها و زمينه های ايجاد اشتغال در استان قم سازمان مديريت و برنامه ‏ريزی قم، 1379

بررسی عرضه و تقاضای نيروی كار در استان قم، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، 1378

چشم انداز اشتغال و بيكاری استان قم در خلال سالهای (1400ـ1375)، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزی قم، 1378

- اقتصاد سنجی پيشرفته - دكتری - دانشگاه های مختلف؛
- اقتصاد سنجی ميانه - كارشناسی ارشد- دانشگاه های مختلف؛
- اقتصاد كلان پيشرفته - دكتری - دانشگاه مفيد؛
- اقتصاد كلان ميانه - كارشناسی ارشد - دانشگاه مفيد؛
- اقتصاد كلان كارشناسی - دانشگاه های مختلف؛
- ماليه بين الملل - دكتری - دانشگاه مفيد؛
- ماليه بين الملل - كارشناسي ارشد - دانشگاه مفيد؛
- ماليه بين الملل كارشناسي - دانشگاه مفيد؛
- تجارت بين الملل دكتری- دانشگاه مفيد؛
- تجارت بين الملل- كارشناسی ارشد - دانشگاه مفيد؛
- تجارت بين الملل - كارشناسی - دانشگاه مفيد؛
- زبان تخصصی برای اقتصاد - كارشناسی ارشد - دانشگاه های مختلف؛
- زبان تخصصی برای اقتصاد - كارشناسی - دانشگاه مفيد.
- معاون پژوهشی دانشگاه مفید از 1394 - 1398؛
- مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفید 1389 - 1394؛
- مدير مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید 1390 - 1391؛
- قائم مقام رييس دانشگاه دانشگاه مفید 1380- 1385؛
- مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید 1385 - 1385؛
- عضو انجمن ايرانی اخلاق در علوم وفناوری از 1383 تا کنون؛
- عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علميه از 1382 تا کنون؛
- عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ايران از 1381 تا کنون؛
- معاون پژوهشی دانشگاه مفید از 1375 تا 1380؛
- عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه مطالعات و سياست های اقتصادی/ نامه مفيد از 1379 تا کنون؛
- مدير دفتر برنامه ريزی و خدمات پژوهشی دانشگاه مفید از 1374 - 1375.

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها