حسین سلیمانی

دپارتمان حقوق (۱۳۹۳ - تاکنون)دکتر حسین سلیمانی (متولد ۱۳۴۹، اردستان) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۹۳) گذرانده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


تأليف كتاب عدالت كيفری در آيين يهود، انتشارات دانشگاه اديان، چاپ دوم، ۱۳۸۵.

ترجمۀ كتاب تعاليم كليسای كاتوليك، (ترجمه مشترک)، انتشارات دانشگاه اديان، بهار ۱۳۹۳.

ترجمه کتاب دانش‌نامه فرهنگ اديان جهان، ترجمه مشترک (ترجمه مدخل‌های یهودیت).


‌مقالات


«منابع شريعت يهودی»، در: دايره المعارف فقه مقارن (زير نظر آيت الله مكارم شيرازی، ج ۱) کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، پژوهش مشترک.

«احكام كيفری قرآن به روايت اهل سنت در تفسير ابوالفتوح رازی»، مجموعه مقالات همايش ابوالفتوح رازی، جلد ۱۴.

«سقط جنين در يهوديت»، مجله علمی - پژوهشی باروری و ناباروری، شماره ۲۴.

«کیفر بدنی در نظام اخلاقی آیین بودا»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اخلاقی، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۳.

«جایگاه علم قاضی در حدود از نگاه فقیهان و قانون‌گذار،» در: فقه و تدبیر: ویژه‌ نامه آیت الله موسوی اردبیلی (ره)، زمستان ۱۳۹۶.

«تحولات کیفر بدنی در متون زردشتی» در: دایره المعارف علوم جنایی، ج۴، ۱۳۹۸.

«تعزیرات منصوص شرعی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری»، در مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸.

«اجراناپذيری كيفر سنگسار از شش منظر»، در: دوفصلنامه حقوق بشر، سال ۱۴، ش ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸.

«احكام ۶۱۳ گانه تورات»، فصل‌نامه هفت آسمان، شماره ۱۸.

«جرايم در حقوق يهودی»، فصل‌نامه هفت آسمان، شماره ۹ و ۱۰.

«مجازات‌ها در حقوق يهودی»، فصل‌نامه هفت آسمان، شماره ‌۱۶.

«معرفی دايره المعارف جودائيكا»، هفت آسمان، شماره ۸.

«ادله اثبات دعوای كيفری در آيين يهود»، هفت آسمان، شماره۱.

مدخل‌های تورات، ميصوا، هفت قانون نوح، ده‌ فرمان، در فصل‌نامه هفت آسمان.

«بررسی تفسیر آیات مرتبط با یهودیت در المیزان» (مشترک)، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۲.

«جنبش اصلاح طلبی يهود و چالش های آن در دوران مدرن» (مشترک)، فصلنامه الهیات تطبیقی (علمی ـ پژوهشی)، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۴.

«نماز در آیین یهود» (مشترک)، فصلنامه پژوهش های ادیانی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۲.

«سیر تحول مفهومی گناه درکتاب مقدس عبری» (مشترک)، فصلنامه پژوهش های ادیانی، شماره ۳، بهار وتابستان ۱۳۹۳.

«رسالت شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی» (مشترک)، فصلنامه پژوهش های ادیانی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۵.

تدریس در دانشگاه مفید در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۱۳۹۳ تاکنون:

حقوق جزای اختصاصی، (کارشناسی ارشد)
تاریخ تحولات حقوق کیفری، (کارشناسی ارشد)
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، (کارشناسی ارشد)
حقوق كيفری بين‌الملل، (کارشناسی ارشد)
سمینار، (کارشناسی ارشد)
حقوق جزای اختصاصی یک (كارشناسی)
حقوق جزای اختصاصی دو (كارشناسی)
حقوق جزای اختصاصی سه (كارشناسی)
متون حقوقی انگلیسی (كارشناسی)
تاریخ حقوق (كارشناسی)
کلیات حقوق جزا (كارشناسی)
بزهکاری اطفال (كارشناسی)
کیفرشناسی (كارشناسی)
حقوق تطبیقی (كارشناسی)
کار تحقیقی (كارشناسی)
متون فقه چهار (كارشناسی)
اصول فقه دو (كارشناسی)

تدريس در دانشگاه اديان از ۱۳۸۴ تاکنون:

کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی: تاریخ و فرقه‌های یهودیت، شریعت و آداب یهودی، کتاب مقدس، زبان تخصصی انگلیسی، آشنایی با ادیان ابراهیمی
دکتری الاهیات تطبیقی: تاریخ و الاهیات یهودی تا آغاز مسیحیت، کتاب مقدس
دکتری حقوق زن در اسلام : زن و حقوق کیفری، زن و سیاست جنایی اسلام، متون انگلیسی
دکتری زن در ادیان: زن در یهودیت
تدریس متون دینی و عرفانی یهود در مقطع دکتری دانشگاه آزاد قم

تدريس درس حقوق جزای اختصاصی در دانشگاه تهران (پرديس فارابی)

تدریس درس منابع استنباط حقوق اسلامی در دانشگاه‌ شهيد بهشتی

تدریس آشنایی با ادیان در دانشگاه قم و...


معاون پژوهشی دانشگاه مفید، از ۹۷- ۹۹؛

رییس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مفید، از ۹۷- ۹۹؛

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه مفید، از ۹۷؛

مسئول «دفتر مطالعات اديان و حقوق بشر»، دانشگاه اديان، از سال ۸۷ تا ۹۶؛

مدير گروه اديان ابراهيمیي دانشگاه اديان، سال‌های ۸۵ – ۸۷

عضو شورای دانشگاه اديان، سال‌های ۸۷-۸۹

سرويراستار دانشگاه اديان، سال‌هاي ۷۷ – ۸۸؛

عضويت در شورای انتشارات، كتابخانه، انفورماتيك، اطلاع‌رسانی، هفت‌آسمان و ... در سال‌های مختلف در دانشگاه اديان.

بین المللیداخلیاصل قانونمندی حقوق کیفری
تحولات کیفر بدنی در نظام‌های عرفی و دینی

قتل و کیفر آن
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه