ابوالقاسم فنائی

دپارتمان فلسفه (۱۳۹۴- تاکنون)دکتر ابوالقاسم فنائی (متولد ۱۳۳۸، تهران) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «الاهیات و معارف اسلامی» را در دانشگاه قم (۱۳۷۵) و کارشناسی ارشد «فلسفه اخلاق» (۱۳۷۸) و دکتری «فلسفه اخلاق» را در دانشگاه شفیلد انگلستان (۱۳۸۲) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۵۸ با ورود به حوزه علمیه قم دروس حوزوی را آغاز نموده و پس از طی دروس مقدماتی و سطح، به مدت هفت سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی درباب مبانی معرفت‌شناسانه و اخلاقی فقه، (تهران: انتشارات نگاه معاصر)، ۱۳۸۹.

دین در ترازوی اخلاق (تهران: انتشارات صراط)، ۱۳۸۴.

فلسفه اخلاق در قرن بیستم، به همراه تعلیقات مترجم (قم: انتشارات بوستان کتاب)، ۱۳۸۰.

درآمدی بر فلسفه دین و کلام جدید، (قم: انتشارات اشراق)، ۱۳۷۶.


‌مقالات


”الاهیات طبیعی‌شده، متافیزیک حداقلی و فیزیک حداکثری: بررسی و نقد دین‌شناسی عبدالکریم سروش“ (در دست انتشار)، ۱۳۹۹.

”مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع همپوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: سجاد بهروزی، ۱۳۹۹.

”اخلاق دینی و مبانی آن از منظر علامه طالقانی“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۹.

”جان فینیس و خوانش دینی از نظریه قانون طبیعی“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۹.

”بازخوانی نظریه قانون طبیعی درالاهیات فلسفی: بررسی رویکرد فرااخلاقی پروفسور فینیس و علامه طالقانی“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۸.

”نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: دکتر داود نوجوان، ۱۳۹۸.

”نقش شریعت و اخلاق در وضع قوانین کیفری“ (در دست انتشار)، نویسنده همکار: دکتر داود نوجوان، ۱۳۹۸.

”خوانش حداکثری از نظریه دینیِ قانون طبیعی: چالش‌های معرفت‌شناختی و راه‌حل‌های آنها“ (در دست انتشار) ، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۸.

”بهشتی، اخلاق و فرااخلاق،“ زیست و اندیشه شهید بهشتی، (تهران: روزنه)، صص. ۵۷-۱۱۸، ۱۳۹۸.

ترجمه: ”رهیافت‌های فضیلت‌محور در تعلیم و تریبت: برتری‌ها و کاستی‌ها،“ حیات معنوی، ۱، صص ۴۵-۵۹، ۱۳۹۸.

1397“Divine Right and Human Rights” (Forthcoming)

1397“Reason and Religious Obligation” (Forthcoming)

"Religious Violence: Fact or Fiction?”, Human Rights, 13(2), 3-30.1397

دین و اخلاق در گفتگویی انتقادی با دکتر ابوالقاسم فنائی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی، ش ۱، ۱۳۹۴.

"درباب پروژه دین و اخلاق"، سخن ما، شماره ۱، صص ۱۱۴- ۱۰۷، ۱۳۹۳.

”اخلاق، دین و عقلانیت: گفتگوی ابوالقاسم فنائی با استاد ملکیان“ ، اندیش پویا، شمارة ۱۵، صص ۶۳-۵۲، ۱۳۹۳.

اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۳): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲.

اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۲): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲.

اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۱): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲.

”فلسفه اخلاق اسلامی و رابطه دین و اخلاق“، خرد مانا، ش ۲، صص ۱۶-۹، ۱۳۹۲.

”سبک زندگی دینی“، ویژه‌نامه مهرماه روزنامه اعتماد، صص ۷۹-۷۷، ۱۳۹۲

”معنویت از نگاه قرآن“، اطلاعات حکمت و معرفت، ۲، صص ۱۳-۹، ۱۳۹۲.

"مکس وبر، اخلاق و سیاست"، ۱۳۹۱.

"در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش سوم"،۱۳۹۱.

"در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش دوم"، ۱۳۹۱.

"در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش اول"،۱۳۹۱.

”اخلاق تفسیر“، کتاب ماه دین، ش ۱۸۴، صص ۱۱-۴، ۱۳۹۱

”دین و اخلاق: همزیستی یا جایگزینی“، ماهنامه اخبار ادیان، ۱، صص ۴۳-۳۶، ۱۳۹۱.

”در باب عدالت“، ۱۳۹۱.

"نقش دین در خشونت؟"، ۱۳۹۰.

"اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش چهارم"، ۱۳۹۰.

"اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش سوم"، ۱۳۹۰.

"اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش دوم"، ۱۳۹۰.

"اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش اول"، ۱۳۹۰.

"کدام اخلاق به کدام سیاست مربوط است؟"، ۱۳۹۰.

"در باب خلط انگیزه و انگیخته"، ۱۳۸۹.

"خدای عرفان و خدای فلسفه"، نقد و نظر، شماره ۲۱، صص ۱۸۴-۱۳۳، ۱۳۷۹.

"تبیین دینی"، نقد و نظر، شماره ۲۰، صص ۲۷۵-۲۵۴، ۱۳۷۹.

ترجمه: مدخل ”معرفت اخلاقی“، از دانشنامه فلسفی راتلج، نقد و نظر، شماره ۲۲، صص ۲۶۸-۲۷۶، ۱۳۷۹.

ترجمه: مدخل ”شکاکیت اخلاقی“، از دانشنامه فلسفی راتلج، نقد و نظر، شماره ۲۴، صص ۵۶۹-۵۶۲، ۱۳۷۹.

"نردبان آسمان: نقش شهود عقلانی در معرفت دینی"، نقد و نظر، شماره ۱۷، صص ۳۸۹-۳۵۷، ۱۳۷۷.

فلسفه اخلاق در قرن بیستم (گزارش کتاب)، نقد و نظر، شماره ۱۴، صص ۵۴۲-۵۳۲، ۱۳۷۶.

"رابطه اخلاق و علم"، نقد و نظر، شماره ۱۳، صص ۳۶۵-۳۴۴، ۱۳۷۶.

"موسیقی از منظری دیگر" نقد و نظر، شماره ۱۲، صص ۲۴۷-۲۲۴، ۱۳۷۶.

"انتظار بشر از دین: درنگی در صورت مسأله"، نقد و نظر، شماره ۷، صص ۳۱۲-۲۷۹، ۱۳۷۵.

"معرفت دینی در بستر زمان و مکان"، نقد و نظر، شماره ۶، صص ۳۳۲-۲۹۷، ۱۳۷۵.

"جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد"، نقد و نظر، شماره ۵، صص ۷۸-۹۹، ۱۳۷۴.

"مبانی اجتهاد: تأثیر معرفت بشری در معرفت دینی"، نقد و نظر، شماره ۳ و ۴، صص ۲۹۳-۲۸۴، ۱۳۷۴.

ترجمه: مدخل ”تاریخ فلسفة اخلاق غرب در قرن بیستم در قاره اروپا و کشورهای آنگلوساکسون“، از دانشنامه فلسفه اخلاق، ۱۳۷۳.


‌طرح‌های پژوهشی


۱۳۸۶-۱۳۹۸: مؤسسه مطالعات اسلامی المهدی، بیرمنگام، انگلستا ن - موضوع : دانش از راهِ گواهی و دانش، از راه دلیل؛ احکام روزه در روزهای بلند؛ اسلام و مدرنیته؛ اسلام و دمکراسی؛ عقل و وظایف دینی؛ دین و خشونت؟؛ معنویت قدسی؛ دین و خشونت خانگی؟؛

۱۳۸۲-۱۳۸۶: دانشگاه شفیلد، انگلستان - موضوع : رابطه دین و اخلاق.

۱۳۹۸-۱۳۹۹:

دانشگاه مفید، قم - موضوع : فلسفه اخلاق معاصر (دوره دکتری فلسفه غرب)؛ زبان خارجی پایه ۱؛ متون فلسفی به زبان خارجی ۱.

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع: رابطه دین و اخلاق (کارشناسی ارشد فلسفه دین).

۱۳۹۷-۱۳۹۸:

دانشگاه مفید، قم - موضوع: فلسفه اخلاق در تفکر غربی؛ مبانی فلسفیِ حقوق بشر؛ زبان خارجی پایه ۱؛ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)؛ مبانی فلسفی حقوق بشر؛ فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی؛ زبان خارجی پایه ۲؛ فلسفه اخلاق مدرن (دوره دکتری فلسفه غرب).

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع: رابطه دین و اخلاق (در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری).

۱۳۹۶-۱۳۹۷:

دانشگاه مفید، قم - موضوع: فلسفه اخلاق در تفکر غربی؛ معرفت شناسی دین؛ متون فلسفی به زبان خارجی؛ دین و اخلاق؛ درآمدی بر فلسفه اخلاق؛ تفسیر متون فلسفی؛ علم و دین؛ اخلاق در تفکر اسلامی.

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع: رابطه دین و اخلاق (در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

۱۳۹۵-۱۳۹۶:

دانشگاه مفید، قم - موضوع : چیستی دین؛ تفسیر متون فلسفی ۱؛ دین و اخلاق؛ تفسیر متون فلسفی ۲؛ علم و دین.

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع: رابطه دین و اخلاق (در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری).

۱۳۹۴-۱۳۹۵:

دانشگاه مفید، قم - موضوع: علم و دین؛ تفسیر متون فلسفی به زبان خارجی؛ متون فلسفی به زبان خارجی؛ کارگاه مقاله نویسی؛ چیستی دین.

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع: رابطه دین و اخلاق؛ نظریه های اخلاق هنجاری.

دانشگاه صنعتی شریف، تهرا ن - موضوع: اخلاق کسب و کار.

دانشگاه شهید بهشتی، تهرا ن - موضوع: اصول فقه؛ قواعد فقهی.

۱۳۹۳-۱۳۹۴:

دانشگاه مفید، قم - موضوع : درآمدی بر فلسفه اخلاق.

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم - موضوع : رابطه دین و اخلاق.

دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم - موضوع : درآمدی بر فلسفه اخلاق.

۱۳۸۶-۱۳۹۸:

مؤسسه مطالعات اسلامی المهدی، بیرمنگام، انگلستا ن - موضوع: عرفان اسلامی؛ فلسفه اسلامی؛ کلام اسلامی؛ فقه؛ اصول فقه؛ هرمنیوتیک سنتی و مدرن؛ فلسفه اخلاق؛ فلسفه فقه.
رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید از سال 1399؛
عضو کمیته تخلفات پژوهشی از سال 1398.

بین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه