دكتر سيدمسعود موسوی‌اردبيلی (متولد ۱۳۴۶- اردبیل) رئیس دانشگاه مفید و استادیار د‍پارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را از دانشگاه علم و صنعت (۱۳۷۰)، کارشناسی ارشد «فلسفۀ علم» را از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۸) و دکتری «فلسفه» را از دانشگاه اُتاوا - كانادا در سال (۱۳۹۱) اخذ نموده‌اند.

 

مسئوليت‌ها:

- ۱۳۹۵ تا کنون: رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳: قائم‌مقام رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۸۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.
- ۱۳۷۶ تا کنون: عضو هیأت اُمنای دانشگاه مفید.
- ۱۳۶۹ تا كنون: دبير هيأت اُمنای دانشگاه مفيد.
- ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰: قائم مقام رئيس و معاون اجرایی دانشگاه مفید.

مدیریّت رویدادهای علمی:

- رئیس پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۸.
- رئیس چهارمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۶.
- رئیس سوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: هویّت، تفاوت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۴.
- رئیس دوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۲.
- رئیس اوّلین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۰.

ویراستاری:

- ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶: سرویراستار مجلّۀ «هستی و شناخت»
- ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹: سرویراستار مجلّۀ «حقوق بشر»
- ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸: سرویراستار مجلّۀ «نامۀ فلسفی»

زبانهای خارجی:

زبان انگلیسی: مسلّط به مکالمه، مطالعه و نگارش
زبان فرانسه: مکالمه مقدماتی و آشنا با متون
زبان عربی: آشنا با متون