دكتر سیدمسعود موسوی‌اردبیلی


دكتر سيدمسعود موسوی‌اردبيلی (متولد 1346 - اردبیل) رئیس دانشگاه مفید و استادیار د‍پارتمان فلسفه است. ایشان كارشناسی «مهندسی مكانيك» را از دانشگاه علم و صنعت (1370)، کارشناسی ارشد «فلسفۀ علم» را از دانشگاه صنعتی شریف (1378) و دکتری «فلسفه» را از دانشگاه اُتاوا - كانادا در سال (1391) اخذ نموده‌اند.

مسئوليت‌ها:
- ۱۳۹۵ تا کنون: رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۹۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات اسلامی مفید، کانادا.
- ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳: قائم‌مقام رئیس دانشگاه مفید.
- ۱۳۸۲ تا کنون: رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.
- 1376 تا کنون: عضو هیأت اُمنای دانشگاه مفید.
- 1369 تا كنون: دبير هيأت اُمنای دانشگاه مفيد.
- ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰: قائم مقام رئيس و معاون اجرایی دانشگاه مفید.

مدیریّت رویدادهای علمی:
- رئیس پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۸.
- رئیس چهارمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۶.
- رئیس سوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: هویّت، تفاوت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۴.
- رئیس دوّمین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۲.
- رئیس اوّلین همایش بین‌المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت ۱۳۸۰.

ویراستاری:
- 1388 تا 1396: سرویراستار مجلّۀ «هستی و شناخت»
- 1385 تا 1389: سرویراستار مجلّۀ «حقوق بشر»
- 1384 تا 1388: سرویراستار مجلّۀ «نامۀ فلسفی»

زبانهای خارجی:
زبان انگلیسی: مسلّط به مکالمه، مطالعه و نگارش
زبان فرانسه: مکالمه مقدماتی و آشنا با متون
زبان عربی: آشنا با متون

محمدرضا فروتن‌سرای

رئیس دفتر ریاست

02532130349