حقوق دانش «عدالت» است. از هنگامی‌که انسان به‌مثابۀ موجودی اجتماعی بر کرۀ خاکی پای نهاد، منفعت خويش را درگروِ رقابت با منافع ديگران ديد و برای برطرف کردن نیازها و برآوردن خواسته‌ها و آرزوهایش به منفعت و «حق» ديگران چشم طمع دوخت و به نزاع و جدال پرداخت. انسان‌ها در سايۀ عقل خدادادی و با الهام از تعاليم انبياء دريافتند كه نبايد منفعت خويش را با ناديده گرفتن حق ديگران و تعدّی به آن، به‌دست آورند. بشر به دنبال عدالت بوده و عدالت در پرتوِ دانشی به‌نام «حقوق» دست‌یافتنی است. انسان‌ها دريافتند كه افرادِ دارای كمالات و سجايای اخلاقی، چه‌بسا به‌حکم اخلاق، از دست‌درازی به حقّ ديگران خودداری ورزند؛ ولی نسخۀ فراگيری كه همۀ انسان‌ها را از تعدّی به‌ حقّ ديگران منع می‌کرد «قانون» بود.
هدف رشتۀ حقوق در دانشگاه مفید، در مقطع كارشناسی، آموزش این رشتۀ علوم انسانی بر پایۀ فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی - ایرانی و آموزه‌های حقوقی جدید است که دانشجویان را برای رفع نیازمندی‌های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوۀ قضاییه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای کمك به احقاقِ حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین‌المللی پرورش می‌دهد. افزون بر اين، در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان با توجه به علاقۀ خود، در یکی از گرایش‌های این رشته، مانند حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و ... ادامه تحصیل می‌دهند و ضمن تكميل دانسته‌های خود، با پژوهش در این گرایش‌ها آشنا می‌گردند.