دفتر مدیریت خدمات آموزشی، متصدی همۀ امور آموزشی مربوط به دانشجویان است. با نظارت مدیر این دفتر، چهار کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و امور مشمولین، امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و دانش‌آموختگان مشغول فعالیت‌اند.
فعالیت‌های این دفتر عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی كلان ترم تحصیلی با همکاری بخش‌های آموزشی؛ نظارت بر اجرای مقررّات و استانداردهای آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛ نظارت بر ارائۀ خدمات آموزشی در هر نيمسال تحصیلی همچون: انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، صدور برگ تثبیت، امور نظام‌وظیفه، آرشیوسازی مستندات آموزشی و تهیۀ آمارهای آموزشی مورد نیاز.

وظایف:


1- آماده‌سازی سامانۀ ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان و نظارت بر فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید؛
2- تشكيل پرونده كليۀ دانشجويان پذيرفته‌شده و درج مدارك و اسناد رسيده مرتبط با امور ثبت‌نامی مانند: كارت شركت در آزمون، كارت انتقالی، تأييديه‌های تحصيلی، معافيت تحصيلی نظام وظيفه، پيگيری جهت رفع نواقص پرونده ثبت‌نامی دانشجويان و ...؛
3- انجام امور ثبت‌نامی و كنسولی اتباع خارجی در حين تحصيل؛
4- انجام امور نظام وظيفۀ دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلی؛
5- تنظيم پيش‌نويس تقويم آموزشی دانشگاه و نهايی‌سازی سامانۀ آموزش جهت انجام امور آموزشی از قبيل انتخاب واحد درسی، حذف و اضافه و حذف اضطراری در هر نيمسال تحصيلی و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجو؛
6- بایگانی سوابق آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه؛
7- انجام كليۀ امور اداری دانشجويان انتقالی، تغيير رشته، اخراجی، منصرف از تحصيل، و مشروطی و امور فارغ‌التحصيلی دانشجويان دانشگاه با همكاری دپارتمان‌ها؛
8- انجام امور مربوط به: صدور تأییدیه‌ها، دانشنامه‌ها و گواهی‌نامه‌های تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع تحصيلی؛
9- تأييد و ارائۀ نامه‌ها و گواهی‌های مورد نياز دانشجويان از قبيل: نامه كارآموزی، گواهی اشتغال به تحصيل، گواهی ممتازی و نفر اولی، رتبه، معدل و ...؛
10- اجرای برنامه‌های حفاظتی لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک موجود؛
11- انجام امور مربوط به دانش‌آموختگان از قبیل تهیۀ فهرست و اخذ تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیۀ پاسخ استعلامات تأییدیۀ تحصیلی، ریزنمرات و سایر گواهی‌های مرتبط و امور مربوط به نظام وظیفه دانش‌آموختگان.