مرکز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد در سال ۱۳۸۸ تأسیس گرديد. اهداف این مرکز عبارت‌اند از: تحقيق و تطبيق مباحث و دستاوردهای علمی در نظام‌های مختلف حقوقی و گسترش و تحول دانش حقوق و دستيابی به بهترين قواعد؛ مطالعه و تطبيق ميان آموزه‌های فقه اسلامی، به‌ویژه فقه اماميه با آموزه‌های دانش حقوق و تبيين مبانی فقهی موضوعات و مسائل حقوقی؛ ارزيابی و نقد علمی قوانين و مقررات ملی در گستره‌های گوناگون حقوقی به‌منظور اصلاح و به‌روزرسانی آن‌ها؛ در صورت امكان، کوشش برای دستيابی به وحدت حقوقی در زمینه‌های مختلف و ارتقای دانش حقوقی و نیز رفع خلأها و کاستی‌ها در زمینه‌های نظریه‌پردازی و كاربردی.
از فعالیت‌های مهم اين مركز، انتشار دوفصلنامه‌ای علمی - پژوهشی با عنوان «حقوق تطبيقی» است؛ همچنين اين مركز در همایش‌های مختلفی ازجمله: «حقوق ملی و بین‌المللی از سنت تا پست‌مدرن»، «حقوق تطبيقی و حقوق تجارت اسلامی»، «اصول ۲۰۱۰ يونيدورا و اصول قرادادها تجاری بین‌المللی و حقوق داخلی» و «اجرای حقوق اسلامی در نظام حقوقی فرانسه و اروپا» همکاری كرده است.

وظایف


۱- تولید دانش و توسعه ادبیات در زمینه حقوق تطبیقی؛
۲- توسعه مطالعات میان رشته‌ای و آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر؛
۳- تبیین نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر؛
۴- مطالعه در نظام‌های حقوقی مذاهب مختلف اسلامی؛
۵- شناساندن نظام حقوقی اسلام و ایران به دیگر نظام ها و فرهنگ ها؛