معرفی


مرکز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد در سال 1388 تأسیس گرديد. اهداف این مرکز عبارت‌اند از: تحقيق و تطبيق مباحث و دستاوردهای علمی در نظام‌های مختلف حقوقی و گسترش و تحول دانش حقوق و دستيابی به بهترين قواعد؛ مطالعه و تطبيق ميان آموزه‌های فقه اسلامی، به‌ویژه فقه اماميه با آموزه‌های دانش حقوق و تبيين مبانی فقهی موضوعات و مسائل حقوقی؛ ارزيابی و نقد علمی قوانين و مقررات ملی در گستره‌های گوناگون حقوقی به‌منظور اصلاح و به‌روزرسانی آن‌ها؛ در صورت امكان، کوشش برای دستيابی به وحدت حقوقی در زمینه‌های مختلف و ارتقای دانش حقوقی و نیز رفع خلأها و کاستی‌ها در زمینه‌های نظریه‌پردازی و كاربردی.
از فعالیت‌های مهم اين مركز، انتشار دوفصلنامه‌ای علمی - پژوهشی با عنوان «حقوق تطبيقی» است؛ همچنين اين مركز در همایش‌های مختلفی ازجمله: «حقوق ملی و بین‌المللی از سنت تا پست‌مدرن»، «حقوق تطبيقی و حقوق تجارت اسلامی»، «اصول 2010 يونيدورا و اصول قرادادها تجاری بین‌المللی و حقوق داخلی» و «اجرای حقوق اسلامی در نظام حقوقی فرانسه و اروپا» همکاری كرده است.

وظایف


1- تولید دانش و توسعه ادبیات در زمینه حقوق تطبیقی؛
2- توسعه مطالعات میان رشته‌ای و آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر؛
3- تبیین نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر؛
4- مطالعه در نظام‌های حقوقی مذاهب مختلف اسلامی؛
5- شناساندن نظام حقوقی اسلام و ایران به دیگر نظام ها و فرهنگ ها؛

مدیر مرکز

دکتر حسین جعفری

استاديار دپارتمان حقوق