1402-11-30

گزارش تفصیلی نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران»

گزارش تفصیلی نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران» به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت […]