جلسات دفاع از رساله دکتری

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان رساله: استرداد مورد معامله در وضعيت اعسار

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد مهريار
اساتید راهنما: آقایان دكتر محقق داماد و دكتر احمدزاده بزاز
استاد مشاور: آقای دکتر محمدی
اساتید داور: آقايان دكتر عبدی پور فرد، دکتر مبلغی و دکتر مقدادی
تاریخ دفاع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
ساعت دفاع: ۱۶:۳۰
محل برگزاری: دانشگاه مفید، ساختمان C، طبقه دوم، تالار گفتگو
عنوان پایان نامه:

رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
استاد راهنما:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
ساعت دفاع:
محل برگزاری: