روز و ساعات مراجعه دانشجویان:

دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه هرهفته از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰