دپارتمان اقتصاد به‌عنوان نخستین گروه آموزشی دانشگاه مفيد در سال ۱۳۶۸ تأسيس شد و از همان سال در مقطع كارشناسی اقتصاد نظری شروع به پذيرش دانشجو نمود. اين دپارتمان به‌ترتيب در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۰ مقطع كارشناسی ارشد و مقطع دكتری تخصصی را نيز راه‌اندازی كرد. دپارتمان اقتصاد در طول بیش از سی سال فعّاليت خود با پرورش متخصّصان شناخته‌شده در گسترۀ دانش اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد اسلامی و ارائۀ تحقيقات میان‌رشته‌ای و تطبيقی، جايگاه قابل‌توجهی را در اين زمینه‌ها به خود اختصاص داده است و از مراكز دانشگاهی پيشرو در دانش اقتصاد و به‌ویژه دانش اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود.
دانش‌آموختگان اين دپارتمان در بیشتر نظام‌های اقتصادی و مجموعه‌های دولتی مرتبط با اين رشته مشغول به فعاليت و پژوهش‌اند؛ برای نمونه می‌توان به تصدی مقام‌های دولتی و اداری در سازمان‌هایی همچون بانك مركزی، بيمه مركزی، سازمان بورس، بانک‌های دولتی و خصوصی، سازمان امور مالياتی و دفاتر مشورتی، مشاوران اقتصادی پروژه‌ها، پژوهشگر اقتصادی در سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی و نيز عضويت دانش‌آموختگان دپارتمان اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر ايران، به‌عنوان اعضای هیأت‌علمی، اشاره نمود.
رشته‌های ما
در مقطع كارشناسی، رشتۀ اقتصاد در دپارتمان اقتصاد داير است. واحدهای درسی كارشناسی اقتصاد همانند جدول زير در ميان موضوعات گوناگون ارائه شده است:
دروس تعداد واحد
عمومی ۲۰
اقتصاد اسلامی ۱۷
رويكرد بومی‌سازی با تأكيد بر اقتصاد ايران ۳۸
تحليل مباحث اقتصادی (مطالعات بين رشته‌ای) ۳۰
تقويت توان علمی و كسب مهارت‌های تخصصی ۲۴
مطالعات اقتصاد جهانی ۶
مجموع ۱۳۵

در مقطع كارشناسی ارشد، پنج گرايش توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، بانكداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی اسلامی ارائه می‌شود.

در مقطع دكتری نيز رشتۀ علوم اقتصادی، گرايش اقتصاد بین‌الملل در این دپارتمان برگزار می‌شود.

محمد جندقیان

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۰۶