سیدضیاءالدین کیاءالحسینی

دپارتمان اقتصاد (1377 - تاکنون)دکتر سیدضیاءالدین کیاءالحسینی (متولد 1340، گرگان) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» (1373)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» (1377) و دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ مفید (1385) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1360 با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز نموده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند.

ارتباط

‌مقالات


برآورد تابع هزينه­ های مذهبی خانوار شهری در ايران، نامه مفيد، ش 23، 1378.

برآورد زكات فطر سراسر كشور در سال های 65 تا 75، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

برآورد خمس ارباح مكاسب در ايران، مجله تامین اجتماعی، 1381.

ترجمه مقاله زكات و مخارج واجب در اسلام، مجله اقتصاد اسلامی، دانشگاه جدّه کشور عربستان، 1388.

مطالعه تطبیقی قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای اسلامی، 1388، مجموعه مقالات.

ملاحظات پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی، 1391 پژوهشنامه مالیات.

همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس، 1390، مجموعه مقالات.


‌طرح‌های پژوهشی


تأمين اجتماعی در ايران با تكيه بر منابع مالی اسلامی، مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی، دانشگاه مفيد ، 1378.

برآورد زكات در ايران و جايگاه آن در رفع نيازهای ضروری، 1380، دانشگاه مفید.

- ادبيات عرب - از 1363 - مدرسه امام صادق (ع)؛
- شرح لمعه - از 1367 - مدرسه امام صادق و دانشگاه مفيد؛
- كليات علم اقتصاد - از 1377 - دانشگاه مفيد؛
- اقتصاد خرد - از 1378 - دانشگاه مفيد؛
- اقتصاد بخش عمومی 1 - از 1379 - دانشگاه مفيد؛
- اقتصاد كشاورزی - از 1378 - دانشگاه مفيد؛
- ماليه عمومی - از 1379 - دانشگاه مفيد و مركز آموزش مديريت دولتی؛
- پول و بانكداری - از 1379 - دانشگاه پيام نور قم؛
- سازمان های مالی و پولی بين المللی - از 1379- دانشگاه پيام نور قم.
- مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفید از 1376 تا 1378
- رییس دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید از 1395 تاکنون.
روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه