سیدضیاءالدین کیاءالحسینی

دپارتمان اقتصاد (۱۳۷۷ - تاکنون)دکتر سیدضیاءالدین کیاءالحسینی (متولد ۱۳۴۰، گرگان) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۷۳)، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» (۱۳۷۷) و دكتری «علوم اقتصادی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز نموده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند.

ارتباط

‌مقالات


برآورد تابع هزينه­ های مذهبی خانوار شهری در ايران، نامه مفيد، ش ۲۳، ۱۳۷۸.

برآورد زكات فطر سراسر كشور در سال های ۶۵ تا ۷۵، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰.

برآورد خمس ارباح مكاسب در ايران، مجله تامین اجتماعی، ۱۳۸۱.

ترجمه مقاله زكات و مخارج واجب در اسلام، مجله اقتصاد اسلامی، دانشگاه جدّه کشور عربستان، ۱۳۸۸.

مطالعه تطبیقی قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای اسلامی، ۱۳۸۸، مجموعه مقالات.

ملاحظات پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی، ۱۳۹۱ پژوهشنامه مالیات.

همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس، ۱۳۹۰، مجموعه مقالات.


‌طرح‌های پژوهشی


تأمين اجتماعی در ايران با تكيه بر منابع مالی اسلامی، مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی، دانشگاه مفيد ، ۱۳۷۸.

برآورد زكات در ايران و جايگاه آن در رفع نيازهای ضروری، ۱۳۸۰، دانشگاه مفید.

ادبيات عرب - از ۱۳۶۳ - مدرسه امام صادق (ع)؛

شرح لمعه - از ۱۳۶۷ - مدرسه امام صادق و دانشگاه مفيد؛

كليات علم اقتصاد - از ۱۳۷۷ - دانشگاه مفيد؛

اقتصاد خرد - از ۱۳۷۸ - دانشگاه مفيد؛

اقتصاد بخش عمومی ۱ - از ۱۳۷۹ - دانشگاه مفيد؛

اقتصاد كشاورزی - از ۱۳۷۸ - دانشگاه مفيد؛

ماليه عمومی - از ۱۳۷۹ - دانشگاه مفيد و مركز آموزش مديريت دولتی؛

پول و بانكداری - از ۱۳۷۹ - دانشگاه پيام نور قم؛

سازمان های مالی و پولی بين المللی - از ۱۳۷۹- دانشگاه پيام نور قم.

مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفید از 1376 تا 1378.

رییس دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید از 1395 تاکنون.

تبیینی از زکات در قرآن بر اساس ترتیب نزول آیات
مقدمه‌ای بر رفاه اجتماعی و طراحی تابع آن در اقتصاد اسلامی

مطالعات تجربی پیرامون اقتصاد اسلامی

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه ۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
شورای دانشگاه

۱۷ - ۱۵
شورای دپارتمان

یکشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
کلیات علم اقتصاد
۱۵ - ۱۳
شورای آموزشی

۱۹ - ۱۷
خرد (۲) - کارشناسی
دوشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
مشاوره دانشجویی
۱۵ - ۱۳
مشاوره دانشجویی
۱۷ - ۱۵
خرد (الف) ارشد
۱۹ - ۱۷
خرد (۲) کارشناسی
سه شنبه ۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
کلیات علم قتصادچهار شنبه ۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
امور اداری
۱۵ - ۱۳
مشاوره دانشجویی