دوره كارشناسی اقتصاد:
دروس مقطع کارشناسی رشته اقتصاد، برابر مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ۱۳۵ واحد است؛ بدين ترتيب كه دانشجو موظف است ۲۰ واحد از دروس عمومی از جمله: فارسی، زبان خارجی، تربيت بدنی، ۷۰ واحد اصلی از قبيل: رياضيات، آمار، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، ۲۳ واحد تخصصی مانند: اقتصاد سنجی، ارزيابی طرح‌های اقتصادی، ۱۳ واحد تخصصی - اسلامی از جمله پول و بانكداری بدون ربا، ماليه عمومی در اسلام و ۹ واحد اختياری (كه از ميان حدود ۶۵ واحد پيش‌بينی شده انتخاب می‌شود) مانند: بودجه، اصول بيمه، اقتصاد سنجی كاربردی، اقتصاد نفت و نيرو موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی را با موفقيت بگذرانند.
دپارتمان اقتصاد برای تقويت بنيه علمی دانشجويان اهميّت ويژه قايل است، از اين‌رو در برخی دروس برای گروهی از پذيرفته شدگان، كلاس‌های فوق برنامه برگزار می‌كند که دروس رياضی و زبان خارجی از اين جمله است.
همچنين متناسب با اهداف تأسيس دانشگاه مفيد، دپارتمان اقتصاد بر آموزش و پژوهش در رابطه با ديدگاه‌های اسلام درباره مسايل اقتصادی، تأكيد خاص دارد. طرّاحی و ارايۀ ۱۳ واحد درس به عنوان دروس تخصصی - اسلامی نیز بر همین اساس است.