جلسات دفاع از رساله دکتری

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان رساله:

رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ و ساعت:
محل برگزاری:
عنوان پایان نامه:

رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
استاد راهنما:
استاد داور:
تاریخ و ساعت:
محل برگزاری: