1402-11-23

عضویت دکتر مهدی مظهر قراملکی در هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

دکتر مهدی مظهر قراملکی (متولد ۱۳۶۲، قم) استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «مهندسی شیمی» را در دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۵)، کارشناسی ارشد «اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۷) و دکتری «اقتصاد بین الملل» را در دانشگاه مفید (۱۴۰۲) گذرانده‌اند.