شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مفید در دهۀ ۷۰ شروع به فعالیت نمود. هدف از تشکیل این شورا، مشارکت‌دهی دانشجویان در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مرتبط با امور صنفی، امور رفاهی و همچنین امور فرهنگی و علمی آنان است.
آگاهی دانشجویان از حقوق خود و به‌کارگیری روش‌های قانونی در دستیابی به آنها را شاید بتوان اصلی‌ترین هدف این تشکّل دانست. شورای صنفی از سازوکار نمایندگی کل دانشجویان دانشگاه بهره می‌برد. دانشگاه مفید به‌عنوان داعیه‌دار احترام به حقوق شناخته‌شدۀ همۀ دانشجویان با تأسیس این تشکّل، افزون بر دخالت‌دادن دانشجویان در فرایندهای مرتبط با آنان، زمینه‌های مناسب برای ارتقای کیفیّت خدمات دانشجویی را فراهم نموده است.

وظایف:


۱- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به‌ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل، فعّالیت و سکونت دانشجویان؛
۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳- ایجاد بستر مهارت‌افزایی، تجربه‌اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با اصول، توانمندی‌ها، امکانات و همچنین چگونگی ادارۀ امور در دانشگاه‌؛
۴- تقویت ارزش‌هایی چون روحیۀ خودباوری و اعتماد بنفس، کار جمعی و مشارکت قانونمند و منسجم در میان دانشجویان؛
۵- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقایص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای فعّالیت‌های مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلّاق دانشجویی در راستای بهبود ارائۀ خدمات دانشجویان؛
۸- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی به‌صورت تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف خود.
اعضای شورا
دبیر شورای صنفی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۱۴