شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مفید در دهه 70 شروع به فعالیت نمود. هدف از تشکیل این شورا، مشارکت دهی دانشجویان در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مرتبط با امور صنفی، امور رفاهی و همچنین امور فرهنگی و علمی آنان است.
آگاهی دانشجویان از حقوق خود و به‌کارگیری روش‌های قانونی در دستیابی به آن‌ها را شاید بتوان اصلی‌ترین هدف این تشکل دانست. شورای صنفی از سازوکار نمایندگی کل دانشجویان دانشگاه بهره می‌برد. دانشگاه مفید به‌عنوان داعیه‌دار احترام به حقوق شناخته‌شده همه دانشجویان با تأسیس این تشکل، افزون بر دخالت دادن دانشجویان در فرایندهای مرتبط با آنان، زمینه‌های مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی را فراهم نموده است.

وظایف و اهداف

۱- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳- تقویت ارزش هایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون، کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان؛
۴- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی.
اعضای شوراسید حمید موسوی

دبیر شورای صنفی

02532130211