محمد خیری

دپارتمان فلسفه (1393- تاکنون)
دکتر محمد خیری (متولد 1357، تهران) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (1385)، کارشناسی ارشد «فلسفه» را در دانشگاه علامه طباطبایی (1388) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ علوم و تحقیقات تهران (1393) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال 1375 تحصیلات حوزوی خود را با ورود به حوزه علمیه آغاز و شرکت در دوره خارج فقه و اصول را نیز در کارنامه خود دارند.

ارتباط

کتاب‌ها‌مقالات
‌طرح‌های پژوهشی1376 - 1382 تدریس در حوزه علمیه چیذر تهران و اباصالح قم؛
از 1390 تا کنون تدریس در دانشگاه مفید؛
از 1391 تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث؛
ار 1392 تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دروس تدیس شده:
عربی - منطق - اصول فقه - فلسفه - ادیان - فلسفه معاصر - فلسفه اگزیستانس - فلسفه کانت، هگل و تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم و مکاتب فلسفه جدید.

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها