دانشگاه مفيد در راستای شناسايی و تشويق دانشجويان مستعد و نيز انسجام‌بخشی به پژوهش‌های دانشجويی، از سال ۱۳۸۰ نشریه‌ای دانشجويی با عنوان «مجله دانش‌پژوهان» منتشر نمود. اين نشريه كه با نظارت دفتر امور پژوهشی دانشگاه مفيد اداره می‌شود، دربردارنده مقالات دانشجويان داخل و خارج از دانشگاه در رابطه با رشته‌های تحصيلی و موضوعات مرتبط با اهداف پژوهشی دانشگاه مفيد است.
مقالات چاپ‌شده در اين نشريه در چهارچوب تألیف، ترجمه، مصاحبه، نقد، تلخيص، گزارش علمی، متن سخنرانی، اجلاس و ... چاپ می‌شود. نشريه دانش‌پژوهان دانشگاه مفيد در جشنوارۀ دانشجويی سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، به‌عنوان رتبه برتر نشریات دانشجویی انتخاب شد.
دانش-پژوهان-59
انتشار چکیده پایان نامه های دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) دانشگاه مفید

«گالری»