دپارتمان علوم سياسی دانشگاه مفيد در سال ۱۳۷۳ تأسيس شد و از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۷ تنها رشته علوم سياسی را در مقطع كارشناسی ارائه می‌کرد. اين دپارتمان در سال ۱۳۷۸ دوره كارشناسی ارشد و در سال ۱۳۹۳ دوره دكتری علوم سياسی را نيز راه‌اندازی نمود. پژوهش و ارائه نظریه‌های سياسی با رويكرد اسلامی، مطالعه تطبيقی شاخه‌های مختلف علوم سياسی از دو منظر اسلام و غرب و نيز كنكاش پيرامون ميراث سياسی علما و نظریه‌پردازان ايرانی - اسلامی در گستره دانش سياسی از مهم‌ترین نكاتِ آشکار تفاوت ميان آموزش در اين دپارتمان با ديگر گروه‌ها و دانشکده‌های علوم سياسی كشور است.
دانش‌آموختگان اين دپارتمان در مشاغلی همچون عضويت در هیئت‌علمی گروه‌های مختلف علوم سياسی دانشگاه‌های كشور، تصدی مشاغل سياسی - اجرايی، وزارت امور خارجه، نمايندگی مجلس شورای اسلامی، تدريس در آموزش‌وپرورش، پژوهشگر در مؤسسات دولتی و خصوصی، تحليلگر سياسی در صداوسیما و خبرگزاری‌ها و فعالیت‌های اداری مشغول به كار هستند.

رشته‌های ما

در مقطع كارشناسی، رشته كارشناسی علوم سياسی در دپارتمان علوم سياسی داير است. واحدهای درسی كارشناسی علوم سياسی همانند جدول زير در ميان موضوعات مختلف ارائه شده است:
دروس تعداد واحد
عمومی ۲۲
اختصاصی علوم سياسی ۳۹
اختصاصی اسلام و ايران ۳۱
حقوقی (داخلی و بين المللی) ۲۳
مبانی و تاريخ ۲۳
متون سياسی به زبان انگليسی ۴
مجموع ۱۳۵

در مقطع كارشناسی ارشد، چهار گرايش علوم سياسی، روابط بین‌الملل، انديشه سياسی در اسلام و مطالعات منطقه‌ای ارائه می‌شود.

در مقطع دكتری نيز، رشته علوم سياسی گرايش مسائل ايران، در اين دپارتمان ارائه می‌شود.

حسین افشاری

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۲۷