جلسات دفاع از رساله دکتری

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان رساله:

رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ و ساعت:
محل برگزاری:
عنوان پایان نامه: روانشناسی سیاسی محمود احمدی نژاد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
نام و نام خانوادگی دانشجو: آقای حسن نعمتی
استاد راهنما: آقای دکتر سید صادق حقیقت
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا سالاری فر
تاریخ و ساعت: شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
محل برگزاری: دانشگاه مفید، ساختمان C، طبقه سوم، اتاق جلسات دفاع