دوره کارشناسی علوم سیاسی از ۱۳۶ واحد درسی تشکیل شده که دروس عمومی (مجموعاً ۱۴ واحد)، دروس پایه (مجموعاً ۳۲ واحد)، دروس تخصصی اجباری (مجموعاً ۸۰ واحد) و دروس تخصصی اختیاری (مجموعاً ۱۰ واحد) را شامل می‌شود. در ذیل دروس اختیاری، ۲ واحد دروس آزاد در نظر گرفته شده که بنا بر نظر دپارتمان می‌تواند در قالب واحدهای نظری یا انجام کارورزی و کارآموزی به دانشجویان ارائه شود.