برنامه یکصد و هفدهم

سرآغاز و سرانجامِ ایده آلیسم هگل

دکتر خیری در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۹ ایراد شده است، ضمن بیان آرای فردریش هگل فیلسوف شهیر آلمانی، به مقایسه آرای وی با آرای دیگر مکاتب پرداخته و در پایان به برخی سوالات پاسخ می‌دهند.
فلسفه
فلسفه
سرآغاز و سرانجامِ ایده آلیسم هگل
/

سخنران (ها)

خیری

دکتر محمد خیری

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر