برنامه یکصد و هفتاد و هفتم

حق اختراع و دسترسی به دارو

دکتر حبیبی مُجنده در این سخنرانی ضمن اشاره به وضعیت کشورهای در حال توسعه در رابطه بیماری‌های واگیردار، یکی از چالش‌های اساسی این کشورها را رابطه مستقیم قیمت دارو و مسئله حق اختراع عنوان می‌نمایند. ایشان در ادامه با شرح موادی از اعلامیه ۲۰۰۱ دوحه و نیز موافقت‌نامه «TRIPS»، مسائلی از جمله، مجوز اجباری و رابطه آن با حق اختراع؛ ضوابط صدور مجوز اجباری تولید دارو و … را به بحث می‌گذارند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
حقوق
حقوق
حق اختراع و دسترسی به دارو
/

سخنران (ها)

حبیبی مجنده

دکتر محمد حبیبی مُجنده

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر