برنامه یکصد و دهم

مباحثی در اسلامی سازی دانش و دانشگاه

دکتر الهی در این سخنرانی ضمن بیان مقدمه ای هستی شناسانه، به شقوق مختلف مسئله اسلامی سازی علوم و محیط های دانشگاهی پرداخته و پیامدهای مختلف آن را بر می شمرند.
الهیات
الهیات
مباحثی در اسلامی سازی دانش و دانشگاه
/

سخنران (ها)

الهی

دکتر ناصر الهی

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر