برنامه یکصد و پانزدهم

عدالت از منظر حقوقی

دکتر قربان نیا در این سخنرانی ضمن بیان بنیان های معرفتی عدالت، به جایگاه و اهمیت آن در دانش حقوق می پردازند.
حقوق
حقوق
عدالت از منظر حقوقی
/

سخنران (ها)

دکتر ناصر قربان نیا

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر