دفتر سنجش و تحصیلات تکمیلی به منظور نظارت و ارزیابی بر امور آموزشی دانشگاه ذیل نظر معاونت آموزشی راه اندازی شده است. این دفتر متصدی امور مختلفی از جمله: نظارت و ارزشیابی اساتید و اعضای هیأت دفتر سنجش و تحصیلات تکمیلی به‌منظور نظارت و ارزیابی امور آموزشی دانشگاه، ذیل نظر معاونت آموزشی راه‌اندازی شده است. این دفتر متصدی امور مختلفی ازجمله: نظارت و ارزشیابی استادان و اعضای هیئت‌علمی، نظارت بر تشکیل کلاس‌های درس، نظارت بر امتحانات، بررسی شیوه‌های ارتقای کیفیت آموزشی، ارزشیابی فارغ‌التحصیلان، نظارت بر وضعیت تدریس و ... است؛ همچنین این دفتر عهده‌دار ارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیرامون پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایشان است.

وظایف


1- برنامه‌ريزی برای اجرای طرح ارزيابی درونی در کمیته ها و دپارتمان ها و نظارت بر فرايند اجرای آن؛
2- ارزيابی فرآيندهای آموزشی و نظارت بر حسن اجرای وظايف آموزشی کمیته ها و دپارتمان؛
3- طراحی و بهسازی ساز و كار ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان ممتاز، مدیر کمیته ها، دپارتمان و معاون آموزشی در هر نيمسال تحصيلی و اجرای آن و پردازش و تحليل نتايج ارزيابی ها؛
4- نظارت بر فرآيندهای تعيين استاد برای دروس در واحدهای آموزشی و بهسازی فرآيندهای مربوط؛
5- تشكيل پرونده انفرادی اعضای هيأت علمی و ارزيابی عملكرد آموزشی از جمله نحوه تدريس، برگزاری امتحان و ارزيابی دانشجويان از ايشان؛
6- تدوين برنامه‏ های مناسب جهت بهبود عملكرد آموزشی اساتيد از قبيل: برگزاری دوره‏ ها و كارگاه‏ های آموزشی برای اعضای هيأت علمی و مديران دانشگاه؛
7- تهيه گزارش سالانه كيفيت آموزشی دانشگاه بر اساس معيارهای مناسب و روز آمد و ارايه پيشنهادهای لازم جهت بهبود سطح كيفی آموزش به معاونت آموزشی.
8- اخذ پيشنهادهای واحدهای آموزشی درباره روند اخذ و تدوين پايان‌نامه‌ها و هماهنگ‌سازی بين پيشنهادها و ارائه آن ها به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی جهت طی مراحل تصويب و ابلاغ؛
9- احراز صلاحيت اساتيدی كه مجوز تدريس در دوره دكتری، راهنمايی يا مشاوره پايان‌نامه‌ها دريافت می كنند و كنترل توزيع مناسب پايان‌نامه‏ ها ميان اساتيد؛
10- نظارت كيفی بر كلاس های دوره‌های دكتری؛
11- نظارت بر انجام وظايف اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه‏ ها؛
12- نظارت بر حسن اجرای پايان‌نامه‏ ها و رساله‏ های دانشجويان از مرحله تصويب طرح‌نامه تا تشكيل جلسات دفاع دانشجويان و فرايند و محتوای آنها؛
13- تهيه دستورالعمل ‏های لازم در خصوص برگزاری آزمون جامع در مقطع دكتری و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
14- تدوين آيين‏ نامه و ساز و كار لازم برای جلوگيری از سرقت علمی و بررسی سرقت علمی در پايان‌نامه ‏ها و رساله ‏ها؛
15- بررسی صورتجلسات کمیته ها و دپارتمان ها و تطبيق آنها با مقررات و آيين‏ نامه ‏های دانشگاه و بايگانی آنها؛
16- همكاری با معاونت پژوهشی در تهيه و تدوين دفترچه ‌راهنما و شيوه‌نامه شكلی تدوين پايان‌نامه و رساله به تفكيك مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری.

مصطفی اسماعیلی

کارشناس سنجش و نظارت آموزش

02532130310