دفتر سنجش و نظارت آموزش به‌منظور نظارت و ارزیابی امور آموزشی دانشگاه ذیل نظر معاونت آموزشی راه‌اندازی شده است. این دفتر متصدی امور مختلفی ازجمله: نظارت و ارزشیابی استادان و اعضای هیأت‌علمی، نظارت بر تشکیل کلاس‌های درس، نظارت بر امتحانات، بررسی شیوه‌های ارتقای کیفیت آموزشی، ارزشیابی فارغ‌التحصیلان، نظارت بر وضعیت تدریس و ... است؛ همچنین این دفتر عهده‌دار ارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیرامون پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایشان است.

وظایف:


1- برنامه‌ريزی برای اجرای طرح ارزيابی درونی در کمیته‌ها و دپارتمان‌ها و نظارت بر فرايند اجرای آن؛
2- ارزيابی فرآيندهای آموزشی و نظارت بر حسن اجرای وظايف آموزشی کمیته‌ها و دپارتمان‌ها؛
3- طراحی و بهسازی ساز و كار ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان ممتاز، مدیر کمیته‌ها، دپارتمان‌ها و معاون آموزشی در هر نيم‌سال تحصيلی و اجرای آن و پردازش و تحليل نتايج ارزيابی‌ها؛
4- نظارت بر فرآيندهای تعيين استاد برای دروس در واحدهای آموزشی و بهسازی فرآيندهای مربوط؛
5- تشكيل پرونده انفرادی اعضای هيأت علمی و ارزيابی عملكرد آموزشی از جمله نحوۀ تدريس، برگزاری امتحان و ارزيابی دانشجويان از ايشان؛
6- تدوين برنامه‏ های مناسب جهت بهبود عملكرد آموزشی اساتيد از قبيل: برگزاری دوره‏‌ها و كارگاه‌های آموزشی برای اعضای هيأت علمی و مديران دانشگاه؛
7- تهيه گزارش سالانه كيفيت آموزشی دانشگاه بر اساس معيارهای مناسب و روز آمد و ارائۀ پيشنهادهای لازم جهت بهبود سطح كيفی آموزش به معاونت آموزشی؛
8- اخذ پيشنهادهای واحدهای آموزشی دربارۀ روند اخذ و تدوين پايان‌نامه‌ها و هماهنگ‌سازی بين پيشنهادها و ارائۀ آنها به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی جهت طی مراحل تصويب و ابلاغ؛
9- احراز صلاحيت اساتيدی كه مجوز تدريس در دورۀ دكتری، راهنمايی يا مشاوره پايان‌نامه‌ها را دريافت می كنند و كنترل توزيع مناسب پايان‌نامه‏‌ها ميان اساتيد؛
10- نظارت كيفی بر كلاس‌های دوره‌های دكتری؛
11- نظارت بر انجام وظايف اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه‌ها؛
12- نظارت بر حسن اجرای پايان‌نامه‌ها و رساله‏‌های دانشجويان از مرحلۀ تصويب طرح‌نامه تا تشكيل جلسات دفاع دانشجويان و فرايند و محتوای آنها؛
13- تهیۀ دستورالعمل‌‏های لازم در خصوص برگزاری آزمون جامع در مقطع دكتری و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
14- تدوين آيين‌نامه و ساز و كار لازم برای جلوگيری از سرقت علمی و بررسی سرقت علمی در پايان‌نامه‌‏ها و رساله‌‏ها؛
15- بررسی صورتجلسات کمیته‌ها و دپارتمان‌ها و تطبيق آنها با مقرّرات و آيين‌نامه‌‏های دانشگاه و بايگانی آنها؛
16- همكاری با معاونت پژوهشی در تهيه و تدوين دفترچه ‌راهنما و شيوه‌نامه شكلی تدوين پايان‌نامه و رساله، به تفكيك مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری.
 

مصطفی اسماعیلی

کارشناس سنجش و نظارت آموزش

02532130310