این واحد به‌منظور پیگیری امور اداری فارغ‌التحصیلی دانشجویان ایجاد شده است. در این واحد همه امور مربوط به دریافت اطلاعات دانشجوی فارغ‌التحصیل، صدور مدرک نهایی فارغ‌التحصیلی، مدرک موقت، مدرک المثنی، تأیید مدارک دانشجویان، صدور تأییدیه تحصیلی، صدور گواهی معدل و رتبه انجام می‌گردد.

طیبه رضایی راد

کارشناس دانش آموختگان

02532130307


ایمیل: Alumni@mofidu.ac.ir