این واحد به‌منظور پیگیری امور اداری فارغ‌التحصیلی دانشجویان ایجاد شده است. در این واحد همۀ امور مربوط به دریافت اطلاعاتِ دانشجوی فارغ‌التحصیل، صدور مدرک نهایی فارغ‌التحصیلی، مدرک موقّت، مدرک المثنی، تأیید مدارک دانشجو، صدور تأییدیۀ تحصیلی، صدور گواهی معدل و رتبه انجام می‌گیرد.