شورای صنفی دانشجویان، تشکّلی است با حضور نمایندگان دانشجویان که هدف آن مشارکت دهی آنان در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری مرتبط با امور صنفی، امور رفاهی و همچنین امور فرهنگی و علمی دانشگاه، که در دهه 70 شمسی شکل گرفت.
آگاهی دانشجویان از حقوق خود و استفاده از راه قانونی دستیابی به آن را شاید بتوان اصلی ترین هدف این تشکّّل دانست. شورای صنفی وابستگی جناحی به جناح سیاسی خاصی ندارد و از مکانیزم نمایندگی کل دانشجویان دانشگاه بهره می برد. این شورا از زمان تاسیس فراز و فرودهایی داشته است اما امروزه در دانشگاه ها جایگاه خود را به دست آورده و در صدد پیگیری خواست و حقوق دانشجویان است.
دانشگاه مفید به عنوان داعیه دار احترام به حقوق شناخته شده تمامی دانشجویان با تأسیس این تشکّّل، علاوه بر دخالت دادن دانشجویان در فرایندهای مرتبط با آنان، زمینه های مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی را فراهم نموده است.
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مفید در دفتر مدیریت خدمات دانشجویی ایجاد شده است.

وظایف و اهداف

۱- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳- تقویت ارزش هایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون، کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان؛
۴- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی.
اعضای شوراسید حمید موسوی

دبیر شورای صنفی

02532130211