معرفی


معاونت آموزشی دانشگاه مفيد از سال 1368 و همزمان با شروع به كار دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. این معاونت متصدی ارزيابی آموزشی، پذیرش دانشجو، امور مربوط به فراغت از تحصیل، صدور مدرک تحصیلی، امور نظام وظيفه، برگزاری آزمون های مختلف، امور مربوط به دانشجويان غير ايرانی (امور كنسولی) و خدمات آموزشی آزاد و مجازی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قواعد دانشگاه مفید است.
واحدهای: مديريت خدمات آموزشی، دفتر امور كنسولی دانشجويان غير ايرانی، مركز آموزش های آزاد و مجازی و دفتر سنجش و تحصيلات تكميلی زير مجموعه های اين معاونت را تشكيل می دهند.

وظایف


1- اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با رعایت قوانین، مقررات وآیین نامه‌های اجرایی مربوط و ايجاد هماهنگی بين واحدهای آموزشی مختلف؛
2- پيگيری امور مربوط به توسعه آموزشی دانشگاه و ايجاد رشته های آموزشی جديد؛
3- ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اساتید در هر نیمسال تحصیلی و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اساتید؛
4- تهیه دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی برای طی مراحل تصويب و ابلاغ؛
5- بررسی پیشنهاد کمیته ها و دپارتمان ها در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در تمام مقاطع تحصیلی و ارسال آن به رئيس دانشگاه برای طی مراحل تصويب نهايی؛
6- پيشنهاد سیاست های پذیرش‌ دانشجو‌‌ به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
7- انتخاب یا تأیید كاركنان دخیل در امور محرمانه حوزه معاونت آموزشی؛
8- پیشنهاد تأسیس كمیته‌ها وكمیسیون‌های مورد نیاز برای اجرای ضوابط و مقررات آموزشی به شورای آموزشی و تحصيلات تكميلی؛
9- انجام ساير اموری كه آيين‏‌نامه های مختلف بر عهده این معاونت گذاشته‌اند و امور محوله از سوی رئيس دانشگاه.

معاون آموزشی

دكتر مرتضی محمدی

استاديار دپارتمان حقوق


محمدعلی احمدی طباطبایی

مسئول دفتر

02532130302