نسبت اخلاق و حقوق بشر

دکتر موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در سال 1399 ایراد شده است، با بیان اهمیت حقوق بشر و آثار ناشی از آن در عصر حاضر، حقوق بشر را محصول تجربه بشری برای حرکت به سمت ایجاد معیار مشترک جهانی عنوان می کنند و در ادامه نسبت های مختلف و قابل تصور بین اخلاق و حقوق بشر را بررسی می نمایند.

بشنوید

نسبت بین عقل و دین

آیت الله سعادت مصطفوی در این سخنرانی با استناد به آیات و روایات و نیز مولفه های فلسفه اسلامی به بیان جایگاه عقل در دینداری و عدم تضاد شرع و عقل در اصول کلی پرداخته و برخی نقدها را پیرامون فلسفه غرب بیان می نمایند.

بشنوید

تراژدی در یونان باستان

دکتر موسوی در این سخنرانی که در سال 1390 ارائه شده، ضمن تشریح تراژدی در فرهنگ، ادبیات و موسیقی یونان باستان به تاثیر آن بر فرهنگ های آلمانی، ایرانی و … می پردازند.

بشنوید

مفهوم فلسفی عدالت

دکتر موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در سال 1391 ایراد شده است، ضمن بیان و نقد معانی مصطلح عدالت، تعریف این مفهوم را شأن دانش فلسفه می دانند و به تبیین تعریف مورد قبول خویش از مفهوم عدالت می پردازند.

بشنوید