برنامه یکصد و شصت و نهم

ایده آلیسم آلمانی: کانت و نئوکانتی ها

دکتر مهرنیا در این سخنرانی که در سال 1400 برگزار شده است، با بیان مقدماتی پیرامون واژه «ایده آلیسم»، آن را مختص به دانش فلسفه ندانسته و با بیان برخی از انواع ایده آلیسم مانند ذهنی، عینی، مطلق و ... به استفاده از این واژه در سایر دانش ها و از جمله دین اشاره می نمایند. در ادامه ایشان با بیان برخی ویژگی های زمانه امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی و آرای وی از جمله ایده آلیسم استعلایی، مباحثی در رابطه با دیدگاه های نئوکانتی ها و نظرات موافقین و مخالفین شرح می دهند. در پایان برنامه نیز پرسش هایی مطرح می شود که توسط دکتر مهرنیا پاسخ داده می شوند.
فلسفه
فلسفه
ایده آلیسم آلمانی: کانت و نئوکانتی ها
/

سخنران (ها)

دکتر حسن مهرنیا

عضو هیات علمی پردیس فارابی

برنامه‌های دیگر