برنامه دویستم

واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود

دکتر موسوی کریمی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به دو موضوع مهم رئالیزم و آنتی رئالیزم، انواع رئالیزم را برشمرده و به شرح کلیات رئالیزم عام می‌پردازند. ایشان در ادامه واقع گرایی علمی و مباحث پیرامون وجود و سطوح مختلف آن را به بحث گذاشته و دیدگاه‌های مختلف را در این باب مورد مداقه قرار می‌دهند.
فلسفه
فلسفه
واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود
Loading
/

سخنران (ها)

میرسعید موسوی

دکتر میرسعید موسوی کریمی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر