بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالا

دکتر رضایی در این سخنرانی با بیان جنبه های اقتصادی احتکار کالا و نسبت آن با انحصار به آثار سوء آن بر معیشت و تولید از منظر اقتصاد و فقه می پردازند و در ادامه، دکتر ابراهیمی فرانی با اشاره به واکنش های قانونی، این مسئله را بر اساس قوانین ایران بحث می نمایند.

بشنوید

برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی – بخش دوم

دکتر کرمانی در این سخنرانی که در سال 1400 و در دو بخش به انجام رسیده است، به مفهوم ربا و حیل ربا در تمدن‌های دیگر قبل و بعد از اسلام پرداخته و سپس با استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی در حوزه مباحث ربا به سابقه احکام اسلامی در تشخیص معایبی که نظام های مالی امروزه به آن واقف شده اند اشاره می نمایند.

بشنوید

برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی – بخش اول

دکتر کرمانی در این سخنرانی که در سال 1400 و در دو بخش به انجام رسیده است، به مفهوم ربا و حیل ربا در تمدن‌های دیگر قبل و بعد از اسلام پرداخته و سپس با استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی در حوزه مباحث ربا به سابقه احکام اسلامی در تشخیص معایبی که نظام های مالی امروزه به آن واقف شده اند اشاره می نمایند.

بشنوید

تحولات اقتصاد جهانی و جایگاه ایران در این تحولات

دکتر مردوخی در این برنامه که در سال 1379برگزار شده است، ضمن بیان تاریخچه ای از تحولات اقتصادی از سپیده دم تاریخ تمدن بشری تا کنون، به تاثیر اقتصاد در تغییر سبک زندگی اجتماعی بشر و تغییر مفهوم دولت پرداخته و در ادامه مباحثی پیرامون بهره وری، رشد، نوسانات بازارهای مالی و فساد را بیان می نمایند.

بشنوید