پدیده مهاجرت نخبگان

دکتر فرجادی در این سخنرانی با دسته‌بندی انواع مهاجرت نخبگان، مهاجرت داخل به داخل را مهمتر از مهاجرت داخل به خارج عنوان می‌کنند. ایشان با اشاره به تاثیر انقلاب الکترونیک و خاصه بسط بسترهای اینترنتی، آگاهی مهاجران از امتیازات مقصد را در پدیده مهاجرت بسیار با اهمیت می‌دانند. دکتر فرجادی در ادامه بحث خود، با ارائه آمارهایی مهاجرت را خاص کشور ایران ندانسته و بیان می‌دارند که کشورهایی مانند انگلستان نیز با این پدیده مواجه اند. همچنین ایشان انواع دیدگاه‌های موجود در باب مهاجرت نخبگان را در این سخنرانی مورد بررسی قرار می‌دهند.

بشنوید

تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد

دکتر رنانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۲ ایراد نموده اند، ضمن بیان شرحی اجمالی از زندگانی استاد محمدحسین تمدن جهرمی از چهره‌های ماندگار دانش اقتصاد در ایران، بحثی پیرامون تاریخچه، مفهوم و کارکرد «سرمایه نمادین» ارائه می‌دهند و در ادامه به تشریح ارتباط توسعه و سرمایه نمادین می‌پردازند.

بشنوید

تحلیلی بر علل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری

دکتر یوسفی شیخ رباط در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده است، ضمن اشاره به جایگاه کشورهای اسلامی در نمودار توسعه یافتگی جهانی، این جایگاه را نامطلوب عنوان نموده و در ادامه با استناد به آثار محقق شهید مرتضی مطهری، علل ایجاد این وضعیت نامطلوب را به رغم پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی کشورهای مسلمان به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان نگاه شهید مطهری به مقوله توسعه را نگاهی دینی و فرهنگی دانسته و با دسته‌بندی علل‌عدم توسعه کشورهای اسلامی از دیدگاه آن متفکر شهید، در باب مفاهیمی از جمله، حق، عدل، حقوق بشر و. . مطالبی را بیان می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

بشنوید

اسلام و توزیع عادلانه ثروت

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در اوایل دهه ۷۰ ایراد نموده اند، با طرح سوالاتی راجع به نسبت اسلام و اقتصاد، دیدگاه‌های گوناگون راجع به اقتصاد اسلامی را مطرح می‌نمایند و در ادامه ضمن ببان برخی اندیشه‌های اقتصادی از دوران باستان تا کنون، به صورت اجمالی به این بحث می‌پردازند که آیا اسلام یک نظام کامل اقتصادی دارد یا نه؟ و با اشاره به برخی آیات مبارکه قرآن شریف و ارائه تفسیر آن به پاسخ این سوال می‌پردازند.

بشنوید

اسکناس و مسائل پیرامون آن

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در اواسط دهه ۶۰ ایراد نموده اند، مسائل اقتصادیِ پیرامون پول کاغذی (اسکناس) از جمله مسئله ارزش، مقایسه اسکناس با دیگر وسیله‌های مبادله، پشتوانه واقعی، تورم، معایب چاپ پول، تاثیر نگرش دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی و … را به نحو اجمالی به بحث می‌گذارند.

بشنوید

تحلیل ماهیتِ پول و رابطۀ آن با ربا در اندیشۀ شهید دکتر بهشتی (ره)

دکتر باقری تودشکی در این سخنرانی که سال 1391 ایراد شده است، با مقایسه آرای اقتصادی شهید بهشتی با دیگر اندیشمندان مسلمان، نظر ایشان را در رابطه با جایگاه حقیقی پول در اقتصاد و مسائل پیرامون آن مورد بررسی قرار می دهند.

بشنوید

بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالا

دکتر رضایی در این سخنرانی با بیان جنبه های اقتصادی احتکار کالا و نسبت آن با انحصار به آثار سوء آن بر معیشت و تولید از منظر اقتصاد و فقه می پردازند و در ادامه، دکتر ابراهیمی فرانی با اشاره به واکنش های قانونی، این مسئله را بر اساس قوانین ایران بحث می نمایند.

بشنوید

برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی – بخش دوم

دکتر کرمانی در این سخنرانی که در سال 1400 و در دو بخش به انجام رسیده است، به مفهوم ربا و حیل ربا در تمدن‌های دیگر قبل و بعد از اسلام پرداخته و سپس با استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی در حوزه مباحث ربا به سابقه احکام اسلامی در تشخیص معایبی که نظام های مالی امروزه به آن واقف شده اند اشاره می نمایند.

بشنوید

برداشتی از مفهوم ربا بر اساس آیات و روایات و تجربۀ دو سدۀ اخیر در نظام‌های مالی – بخش اول

دکتر کرمانی در این سخنرانی که در سال 1400 و در دو بخش به انجام رسیده است، به مفهوم ربا و حیل ربا در تمدن‌های دیگر قبل و بعد از اسلام پرداخته و سپس با استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی در حوزه مباحث ربا به سابقه احکام اسلامی در تشخیص معایبی که نظام های مالی امروزه به آن واقف شده اند اشاره می نمایند.

بشنوید