برنامه یکصد و پنجاه و نهم

دیدگاه های شیخ طوسی در حقوق بین الملل

این برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. دکتر رهایی در این سخنرانی ضمن بیان تاریخچه‌ای از زندگانی ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ملقب به شیخ طوسی و اشاره به جایگاه علمی رفیع ایشان، بیان می‌دارند که با توجه به اسناد تاریخی موجود، شیخ طوسی اولین فقیهی است که به طور گسترده به مسئله روابط مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته و در آثار فقهی خود از جمله نهایه، مبسوط و خلاف، طی کتابهای جهاد و سیره امام، کتاب السیر، کتاب الجزیه، کتاب قتال اهل الرده، کتاب الباغی، کتاب المرتد و نیز در کتاب طهاره، حج، بیع و… مسائل کنونی حقوق بین الملل، همچون اصل جنگ یا صلح (حقوق بین الملل کاربرد زور)، حقوق بشردوستانه، حقوق معاهدات، روابط با غیرمسلمانان ساکن در سرزمین‌های اسلامی، برخی از مسائل حقوق بشری، برخی از مسائل حقوق دیپلماتیک و… را بحث نموده اند.
حقوق
حقوق
دیدگاه های شیخ طوسی در حقوق بین الملل
Loading
/

سخنران (ها)

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر