برنامه یکصد و چهل و سوم

حقوق پزشکی از منظر حقوق تطبیقی

دکتر عباسی در این سخنرانی به معرفی رشته حقوق پزشکی و ربط و نسبت آن با حقوق تطبیقی پرداخته و بر تاسیس زیر شاخه های این رشته تاکید کرده و مباحث پیرامون این دانش را بیان می نمایند.
حقوق
حقوق
حقوق پزشکی از منظر حقوق تطبیقی
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محمود عباسی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

برنامه‌های دیگر