برنامه یکصد و سوم

تفهیم و تفهّم در دانش فلسفه

دکتر فریدزاده در این سخنرانی ضمن بیان الزامات ورود به دانش فلسفه، به اهمیت و جایگاه زبان در فرایند تفکر و فهم فلسفی می پردازند.
فلسفه
فلسفه
تفهیم و تفهّم در دانش فلسفه
/

سخنران (ها)

دکتر محمدجواد فریدزاده

عضو کمیته علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

برنامه‌های دیگر