برنامه یکصد و سی و دوم

جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریۀ حاکمیت قانون

دکتر جعفری در این سخنرانی که در سال 1398 ایراد شده است، ضمن بیان مفاهیم کلیدی بحث، نظریه حاکمیت قانون در نظام های حقوقی معاصر خصوصا نظام حقوقی اسلام را بررسی می نمایند.
حقوق
حقوق
جایگاه شریعت در منابع حقوق کیفری و سرنوشت نظریۀ حاکمیت قانون
Loading
/

سخنران (ها)

جعفری

دکتر حسین جعفری فَرانی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر