برنامه یکصد و بیست و ششم

نقد و بررسی کتاب انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت

این برنامه در سال 1399 برگزار شده است. دکتر موحدی ساوجی مولف کتاب، در ابتدای این برنامه هدف خود از نگارش این کتاب را بیان نموده و در ادامه، ناقدان دکتر مرادی و دکتر یوسفی شیخ رباط نقدهای شکلی و محتوایی خود را به کتاب حاضر بیان کرده و پیشنهادهایی نیز ارائه نمودند.
الهیات
الهیات
نقد و بررسی کتاب انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت
Loading
/

سخنران (ها)

ساوجی

دکتر محمد حسن موحدی ساوجی

عضو هیات علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید

دکتر محمد مرادی

عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر یوسفی

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر