برنامه یکصد و بیست و پنجم

انگارۀ خدا در ادیان شرق و غرب

دکتر سلیمانی در این بحث ضمن بیان مقدمه ای پیرامون عنوان نشست، دین را رابطه با ماوراء تعریف نموده و به تفاوت نگاه دینداران شرق و غرب در بحث خداشناسی می پردازند. دکتر قنبری نیز ضمن بیان حوزه های مرتبط با دین آن را یک پدیده دارای هفت بعد معرفی نموده و پیرامون این ابعاد و چیستی دین مطالبی را بیان می نمایند.
الهیات
الهیات
انگارۀ خدا در ادیان شرق و غرب
Loading
/

سخنران (ها)

سلیمانی

دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

دکتر خلیل قنبری

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

برنامه‌های دیگر