کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
رشته مترجمی زبان انگلیسی به سه بخش دروس عمومی (۱۸ واحد)، تخصصی پایه (۷۴ واحد) و تخصصی اصلی (۴۴ واحد) تقسیم می‌شود که دروس عمومی بین همه گرايش هاي زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی ترجمه مانند اصول و روش ترجمه، ترجمه پیشرفته، ترجمه انفرادی و ترجمه متون ادبی مجزا می‌باشد. در ترم‌های اول این رشته، چارچوب اولیه ترجمه و تفاوت زبان‌ها به دانشجویان آموزش داده می‌شود و تئوری ترجمه به ساده‌ترین وجه مطرح می‌گردد. در ترم‌های آخر نیز انواع تئوری‌های ترجمه مطرح شده و یک نگرش نظری کلی در مورد ترجمه به دانشجویان داده می‌شود و نیز دانشجویان به مرور ترجمه جملات کوتاه و بلند و سپس جملات پیچیده و مرکب و یا بندهای طولانی و بالاخره ترجمه متون ادبی و یا متونی که دارای محتوای تخصصی‌تر هستند را فرا می‌گیرند.